TOR­BEN PIE­CH­NIK E

BT - - SØNDAG -

M- tri­um­fen blev hans ab­so­lut­te høj­de­punkt i kar­ri­e­ren. Li­ge­som man­ge af de an­dre dan­ske lands­holds­spil­le­re kom han i store uden­land­ske klub­bers sø­ge­lys. Det ka­ste­de i før­ste om­gang en kon­trakt med stor­klub­ben Liverpool af sig. Op­hol­det blev al­drig no­gen suc­ces, og se­ne­re har avi­sen Liverpool Echo valgt ham som en af de stør­ste fi asko­er i klub­ber­ne Liverpool og Ever­tons hi­sto­rie.

Han vend­te hjem til Dan­mark, hvor han blandt an­det var med til at vin­de guld med AGF i po­kal­fi na­len i 1996.

Eft er kar­ri­e­ren har Tor­ben Pie­ch­nik ar­bej­det som mas­sør for fod­bold­klub­ben HIK. Si­den har han etab­le­ret sit eget fi rma, Pie­ch­nik Massage, hvor bå­de fi rma­er og pri­vat­per­so­ner er blandt kun­der­ne.

Ef­ter kar­ri­e­ren mel­lem stæn­ger­ne har Sch­mei­chel fol­det sig ud som skærm­trold. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.