D

BT - - SØNDAG -

en, der sco­rer, får me­re om­ta­le end dem, der ik­ke sco­rer. Så­dan er det ba­re. Og­så selv om al­le bi­drog li­ge me­get til mester­ska­bet. « Kim Vil­fort hu­sker sta­dig tilbage på som­me­ren 1992 med eu­fori.

Og at han ce­men­te­re­de den på pa­pi­ret umu­li­ge sejr over Tys­kland i fi na­len med sin scor­ing til 2- 0, gjor­de ham uund­gå­e­ligt til en del af gla­su­ren på top­pen af den ut­ro­li­ge EMtri­umf.

» Jeg er jo gam­mel an­grebs­spil­ler, så det fyl­der selv­føl­ge­lig me­get, når man sco­rer i fi na­len. Det er og­så dét, der har gjort, at det EM fyl­der så me­get for mig i dag, « si­ger Kim Vil­fort, for hvem mester­ska­bet kom til at ven­de op og ned på he­le til­væ­rel­sen.

» Det er svæ­re­re at gå og gem­me sig. Det er del­vist min egen skyld, for­di jeg blev i fod­bold­ver­de­nen. Nog­le gan­ge kun­ne jeg godt tæn­ke mig at væ­re lidt me­re ano­nym, men man væn­ner sig til det. Da bør­ne­ne var min­dre, hav­de det ik­ke gjort no­get, hvis jeg ik­ke skul­le stå og skri­ve au­to­gra­fer, når vi var på mu­se­um. Jeg fyl­der og­så me­get i fa­mi­li­en i for­hold til min ko­ne, hvil­ket ik­ke al­tid er helt fair, « si­ger han.

År­hund­re­dets spil­ler

Og Kim Vil­fort har fyldt me­get. Sid­ste år blev han kå­ret til år­hund­re­dets spil­ler i den bed­ste dan­ske fod­bol­dræk­ke. Men hav­de man for­talt ham det for 30 år si­den, hav­de han for­ment­lig gri­net. For den­gang var det slet ik­ke me­nin­gen, at han skul­le bru­ge sit liv på fod­bold. Kim Vil­fort blev i 1988 ud­dan­net læ­rer, men ud­over nog­le få ti­mer som til­kal­de­vi­kar på en pri­vatsko­le hav­de han for travlt med at pas­se sin fod­bold­kar­ri­e­re til at gø­re al­vor af hi­sto­ri­ebø­ger og tav­le­kridt. Og så­dan er det fort­sat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.