’’

BT - - SØNDAG -

» Jeg hav­de vir­ke­lig ik­ke reg­net med, at he­le mit liv skul­le hand­le om fod­bold. Og­så for­di jeg al­tid har haft en di­stan­ce til fod­bold. Blandt an­det har jeg ta­get en ud­dan­nel­se ved si­den af. Jeg fø­ler, at jeg sag­tens kun­ne ha­ve haft et fan­ta­stisk liv uden fod­bold. Men nu er jeg så al­li­ge­vel endt med at væ­re i fod­bold­ver­de­nen he­le ti­den. Det lå ik­ke i kor­te­ne, men så­dan er det ble­vet, « si­ger Kim Vil­fort, der dog end­nu ik­ke har lagt idéen om læ­rer­ger­nin­gen helt på hyl­den.

Vi­den og net­værk

» Tan­ken om at ar­bej­de som læ­rer strej­fer mig sta­dig. Jeg er sta­dig med i en tip­s­klub fra se­mi­na­ri­et, så jeg hol­der fast i nog­le ven­ska­ber fra den­gang. Men må­ske er der al­li­ge­vel for lang vej. Som det er li­ge nu, er det mest lo­gisk at bli­ve i fod­bold­ver­de­nen. Det er dér, jeg har min vi­den og mit net­værk. «

Kim Vil­fort øn­sker ik­ke at ta­le om sin dat­ters død, der spil­ler en væ­sent­lig rolle i fi lmen ’ Som­me­ren ’ 92’. cnie@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.