LARS ELSTRUP H

BT - - SØNDAG -

an var man­den, der send­te Dan­mark i EM- se­mi­fi na­len, da han 12 mi­nut­ter før tid kom først på et ind­læg og sik­re­de en 2- 1- sejr over Frankrig. Eft er tri­um­fen i Sve­ri­ge gik det dog ned ad bak­ke. Al­le­re­de året eft er stop­pe­de han kar­ri­e­ren. Kort der­eft er fl yt­te­de han ind hos ’ Sang­ha­be­væ­gel­sen’ i Høj­by for at leve et an­det liv un­der nav­net Da­ran­do. Han tog dog sit eget navn tilbage. Si­den la­ve­de han fl ere ’ hap­pe­nings’ på åben ga­de, der med­før­te fl ere an­hol­del­ser for ga­deuor­den, for­tal­te han til BT i 2011.

Eft er sit far­vel til fod­bol­den har Lars Elstrup og­så væ­ret ramt af fl ere de­pres­sio­ner og be­fun­det sig i et sort hul. Selv­mord har fl ere gan­ge væ­ret i hans tan­ker. I slut­nin­gen af 2012 lod han sig fri­vil­ligt ind­læg­ge eft er en læn­ge­re pe­ri­o­de med de­pres­si­ve tan­ker.

Bri­an Laud­rup, Jo­hn ’ Faxe’ Jen­sen og Lars Elstrup har ik­ke øn­sket at ud­ta­le sig til dis­se ar­tik­ler.

Lars Elstrup sik­re­de se­mi­fi­na­le­plad­sen ved at sco­re sej­rs­må­let til 2- 1 i grup­pe­kam­pen mod Frankrig. Fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.