Nu kom­mer de re­kord­bil­li­ge fly­bil­let­ter

BT - - REJSER - Es­ben Vest Jen­sen esje@ber­ling­s­ke.dk Fo­to: Iris

PRIS­FALD

Ly­der en tur til Sydafrika el­ler Ki­na som en me­get dyr rej­se? Det er det ik­ke i for­hold til tid­li­ge­re. Hår­de­re kon­kur­ren­ce mel­lem luft­farts-sel­ska­ber­ne og la­ve olie­pri­ser har be­ty­det, at de bil­let­pri­ser, vi ser fra dan­sker­nes fa­vo­rit­luft­hav­ne i år, er de la­ve­ste no­gen­sin­de. Især fra København og Ham­burg er pri­ser­ne fal­det enormt. Og pris­fal­det vil fort­sæt­te.

Det vi­ser en stikprø­ve ta­get af Dansk Flypri­sin­dex, som un­der­sø­ger pri­ser på 20 af dan­sker­nes mest fo­re­truk­ne rej­se­desti­na­tio­ner i Eu­ro­pa og re­sten af ver­den for rej­se­sø­ge­ma­ski­nen Tra­vel­mar­ket.

På ru­ter­ne fra København til eu­ro­pæ­i­ske by­er er pri­sen fal­det med he­le 22 pro­cent si­den sid­ste år.

» Vi kan se, at pri­ser­ne er fal­det be­ty­de­ligt. Og der er god chan­ce for, at de og­så i star­ten af 2016 vil fort­sæt­te med at fal­de, « si­ger Ole Stou­by, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Tra­vel­mar­ket. dk.

I uge 36 kan man så­le­des kom­me fra København til Jo­han­nes­burg for 4.189 kro­ner og fra Ham­burg til Bei­jing for 2.959 kro­ner.

Ry­a­nair ud af Bil­lund

Det er det la­ve­ste ni­veau no­gen­sin­de for rej­ser til de to by­er, og det er fak­tisk he­le 30 pro­cent af pri­ser­ne, der slår pris­re­kord – til for­bru­ger­nes for­del.

Pri­ser­ne vil fal­de yder­li­ge­re i uge 48, vur­de­rer Dansk Flypri­sin­dex.

En af de pri­mæ­re grun­de til, at det er ble­vet bil­li­ge­re at fly­ve fra Kø­ben­havns Luft­havn er, at Ry­a­nair har gjort sit ind­t­og på det dan­ske lav­pris­mar­ked og pres­set pri­ser­ne ge­val­digt i Dan­marks stør­ste luft­havn.

Det vur­de­rer Ole Stou­by fra Tra­vel Mar­ket.

Nye spil­le­re på vej

Ham­burgs luft­havn har og­så blæst til priskrig, men i Bil­lund er pri­ser­ne slet ik­ke fal­det på eu­ro­pæ­i­ske rej­ser og kun med ot­te pro­cent på over­søi­ske rej­ser.

Det skyl­des blandt an­det Ry­a­nairs exit fra Bil­lund. Til gen­gæld er det un­gar­ske lav­pris­sel­skab Wizz Air kom­met til Bil­lund, og det kan på læn­ge­re sigt be­ty­de fle­re lav­pris­ru­ter til jy­der­ne.

» Wizz Air, som net­op har åb­net en ru­te fra Bil­lund til Gdansk og snart åb­ner til Vil­ni­us, vil for­ment­lig over­ta­ge Ry­a­nairs ru­te til Bu­da­pe­st, som kø­rer godt. Så vil Norwe­gi­an nok kig­ge på nog­le af de sy­d­eu­ro­pæ­i­ske ru­ter og spe­ci­elt til Spa­ni­en. Og så har char­ter­sel­ska­ber­ne væ­ret pres­set lidt ud af Ry­a­nair, og de vil nok kom­me tilbage med me­re ka­pa­ci­tet, især til Græken­land, « sag­de Ole Kir­chert Chri­sten­sen, re­dak­tør for luft­fart­s­me­di­et Check- in. dk, til Ber­ling­s­ke i juli.

En olie­pris om­kring de 50 dol­lar per tøn­de er og­så en del af for­kla­rin­gen, og iføl­ge Dan­ske Bank vil olie­pri­sen ik­ke sti­ge me­get i lø­bet af 2015.

Der­for er der ik­ke me­get, der ty­der på, at fly­bil­let­ter­ne vil bli­ve dy­re­re igen fo­re­lø­bigt, men at den hår­de kon­kur­ren­ce vil fort­sat gi­ve bil­li­ge fly­bil­let­ter til dan­sker­ne.

De desti­na­tio­ner, som Dansk Flypri­sin­dex un­der­sø­ger, er føl­gen­de: Am­ster­dam, Bar­ce­lo­na, Ber­lin, Lon­don, Oslo, Pa­ris, Prag, Rom, Sto­ck­holm og Wi­en i Eu­ro­pa. Over­søisk dæk­ker pri­stjek­ket over fly til Bang­kok, Bei­jing, Du­bai, Jo­han­nes­burg, Los An­ge­les, Me­xi­co Ci­ty, New York, Rio de Ja­neiro, Syd­ney og Tokyo.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.