KAJAKKONGEN

René Hol­ten Poul­sen vandt i går VM- guld på 1.000 me­ter, som reg­nes for at væ­re kon­ge­di­stan­cen in­den for ka­jaks­por­ten

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - VER­DENS­ME­STER Mads Kind­berg Ni­el­sen ni­el@sporten.dk Fo­to: Dansk Ka­no og Ka­jak For­bund/ Bal­int Ve­kas­sy

Jeg fø­ler, at jeg kun­ne ha­ve ro­et et end­nu bed­re løb, for mi­ne før­ste tag var fak­tisk ik­ke ret go­de

René Hol­ten Poul­sen

Dan­mark har få­et en ny ver­dens­me­ster. René Hol­ten Poul­sen di­stan­ce­re­de i går for­mid­dag si­ne kon­kur­ren­ter ved VM i Mila­no og kun­ne ef­ter­føl­gen­de la­de sig hyl­de som den bed­ste på 1.000 me­ter i en­er­ka­jak.

Det er René Hol­ten Poul­sens fjer­de VM- me­dal­je, men den før­ste af sin slags på en­er­ka­jak i 1.000 me­ter, og der­for glæ­der han sig ge­val­digt over re­sul­ta­tet.

» Det er no­get, som jeg har jag­tet på 1.000 me­ter i rig­tig man­ge år. Jeg er vir­ke­lig glad og til­freds, « si­ger René Hol­ten Poul­sen til BT.

René Hol­ten Poul­sen, Ma­ri­bo Ka­jak­klub, lag­de ud i et højt tem­po og lå i front fra star­ten af, og den po­si­tion holdt han he­le vej­en til mål. Dan­ske­ren var gan­ske en­kelt su­veræn, men al­li­ge­vel er han ik­ke helt til­freds med den må­de, som re­sul­ta­tet kom i ka­jak­hylste­ret på.

» Jeg fø­ler, at jeg kun­ne ha­ve ro­et et end­nu bed­re løb, for mi­ne før­ste tag var fak­tisk ik­ke ret go­de. Men det vig­tig­ste er na­tur­lig­vis, at jeg vandt. Jeg ryste­de helt li­ge bag­ef­ter, « si­ger René Hol­ten Poul­sen.

OL- klar

Den ny­kå­re­de ver­dens­me­ster er sam­ti­dig kva­li­fi­ce­ret til OL i Rio de Ja­neiro næ­ste som­mer. Her skal der og­så dy­stes på 1000 me­ter di­stan­cen, men dan­ske­rens fo­kus er hver­ken på dej­li­ge sand­stran­de, foru­re­net kon­kur­ren­ce­vand i Bra­si­li­en el­ler olym­pi­ske me­dal­jer.

I dag skal René Hol­ten Poul­sen ro om me­dal­jer i 500 me­ter- fi­na­len og på 5000 me­ter- di­stan­cen, og og­så her ham­rer han pa­gaj­en i van­det for at slut­te øverst på po­di­et.

» Jeg skal ba­re ud at gi­ve den gas. Så må vi se, hvor langt det ræk­ker, « si­ger han.

VM har ik­ke kun budt på suc­ces­hi­sto­ri­er for René Hol­ten Poul­sen.

Tors­dag blev han og hold­kam­me­ra­ten i to­er­ka­jak, Nils Boe, diskva­li­fi­ce­ret for to tyv­star­ter, og det fik ef­ter­føl­gen­de sport­s­che­fen i Dansk Ka­no og Ka­jak For­bund, Bo Vester­gaard, til at ned­læg­ge pro­test, for­di mindst tre bå­de la­ve­de en ulov­lig start i an­det for­søg.

Dom­merjury­en af­vi­ste se­ne­re dan­sker­nes pro­test, og der­med har René Hol­ten Poul­sen og Nils Boe mi­stet en mu­lig­hed for at kva­li­fi­ce­re sig OL i to­er­ka­jak­ken.

» Jeg er me­get ær­ger­lig over det, for vi har ro­et vir­ke­lig stærkt i K2 ( to­er­ka­jak, red.). Li­ge nu fo­re­går der sta­dig en juri­disk dis­kus­sion, og så må vi ven­te at se, hvad der sker, « si­ger René Hol­ten Poul­sen.

Sid­ste chan­ce

René Hol­ten Poul­sen og Nils Boe kan sta­dig kva­li­fi­ce­re sig til OL, men det bli­ver svært, for der er kun en en­kelt mu­lig­hed tilbage.

I maj er der et kva­li­fi­ka­tions­løb i Du­is­burg, men der er kun en en­kelt OL- bil­let på spil.

Den kvin­de­li­ge to­er­ka­jak med Hen­ri­et­te En­gel Hansen og Em­ma Aa­strand Jør­gen­sen glip­pe­de OL- kva­li­fi­ka­tio­nen i går, da par­ret blev num­mer syv i de­res fi­na­le.

René Hol­ten Poul­sen ( i mid­ten og indsat) sik­re­de Dan­mark det før­ste VM- guld på 1.000 me­ter si­den 1963.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.