Bendt­ner er brand­varm

Den dan­ske lands­holds­an­gri­ber sør­ge­de med sit tred­je mål i fi­re kam­pe for, at Wol­fsburg fik po­int i danskeropgør

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ni­els O. Hansen piquet@ sporten. dk Jep­pe Dong Abra­ham­sen jeab@ sporten. dk

Eu­ro­pæ­isk fod­bolds bed­ste su­per-sub.

Det præ­di­kat vil ik­ke væ­re for me­get at hæf­te på Ni­ck­las Bendt­ner, ef­ter han i går for tred­je gang ud af fi­re mu­li­ge i sæ­so­nen kom ind fra bæn­ken og score­de. Må­let faldt i det 83. mi­nut – ni mi­nut­ter ef­ter den dan­ske lands­holds­bom­ber kom på ba­nen – og skaf­fe­de Wol­fsburg 1- 1 ude mod FC Köln, der hav­de Fre­de­rik Sø­ren­sen på ba­nen i he­le kam­pen.

På det­te tids­punkt før­te hjem­me­hol­det 1- 0 tak­ket væ­re et mål af Si­mon Zol­ler. Ef­ter et ind­kast i høj­re si­de end­te bol­den hos Da­ni­el Ca­li­girui, som run­de­de FC Kölns Jo­nas Hector og skød på mål fra en spids vin­kel. Hjem­me­hol­dets må­l­mand, Ti­mo Horn, kun­ne kun pa­re­re det hår­de skud, og i ste­det end­te bol­den hos en helt fri Ni­ck­las Bendt­ner, som fra kan­ten af det lil­le felt let kun­ne sæt­te ud­lig­nin­gen ind.

Maki­enok og­så på tav­len

Der­med må dan­ske­ren snart ban­ke al­vor­ligt på til træ­ner Die­ter Heck­ings star­top­stil­ling. Især med tan­ke på, at han ik­ke var til­freds med spil­ler­nes ind­sats.

» En­kel­te spil­le­re le­ve­re­de ik­ke de­res bed­ste. Sam­let set mang­ler vi sta­dig en del, « sag­de Die­ter Heck­ing ef­ter kam- pen uden dog at vil­le sæt­te navn på spil­ler­ne.

Bendt­ner ind­led­te sæ­so­nen med at ud­lig­ne mod Bay­ern Mün­chen i Su­per Cup- kam­pen, hvor han og­så blev helt i straf­fes­parks­kon­kur­ren­cen. Ugen ef­ter kom han på tav­len i po­kal­kam­pen mod Stutt­g­ar­ter Ki­ck­ers, og ef­ter en må­l­løs Bun­des­liga-pre­mi­e­re for dan­ske­ren i sid­ste we­e­kend, da det blev til et sent ind­hop, blev han alt­så igen af­gø­ren­de i går.

Med Chri­sti­an Erik­sen ska­det, Da­ni­el Ag­ger ude af form ef­ter en ska­des­pau­se og fle­re an­dre spil­le­re, der dø­jer med pro­ble­mer af for­skel­lig art er Bendt­ners for­ry­gen­de må­l­form et af de ene­ste lys­punk­ter for land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen, før han tirs­dag ud­ta­ger trup­pen til de vig­ti­ge EM- kva­li­fi­ka­tions­kam­pe mod Albanien og Ar­me­ni­en i be­gyn­del­sen af sep­tem­ber.

En an­den dansk an­gri­ber med suc­ces i går var den tid­li­ge­re Brøndby- spil­ler Si­mon Maki­enok, der med ho­ve­d­et score­de sit før­ste mål for sin nye en­gel­ske klub, Charlton fra den næst­bed­ste ræk­ke, da han gjor­de det til 1- 0 imod Hull Ci­ty. Dybt in­de i over­ti­den lag­de han end­da og­så op til sej­rs­må­let 2- 1 over Pre­mi­er League- nedryk­ker­ne.

Fo­to: DPA

Ni­ck­las Bendt­ner på vej op til mid­tercirk­len med bol­den ef­ter sin ud­lig­ning syv mi­nut­ter før tid mod FC Köln.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.