Et dyrt ne­der­lag

BT - - SUPERLIGA -

JEG VAR I The­s­sa­lo­niki i tors­dags og var øjen­vid­ne til Brønd­bys rysten­de ne­der­lag mod nog­le to­talt over­leg­ne græke­re, der blev num­mer tre i den græ­ske liga i den se­ne­ste sæ­son.

Frank Ar­ne­sen har imid­ler­tid for­stær­ket hol­det mar­kant med ad­skil­li­ge ind­køb, men de fi re stær­ke­ste af dis­se måt­te ik­ke del­ta­ge i eu­ro­pæ­isk spil for PAOK, så de for­stær­ke­de ik­ke hol­det, som er i gang med en op­byg­nings­fa­se, hvor den nye træ­ner Igor Tu­dor in­dø­ver et helt nyt An­to­nio Con­te- in­spi­re­re­ret 3- 5- 2- sy­stem. Yder­li­ge­re var et par stjer­ner ude med ka­ran­tæ­ne og i til­læg et par styk­ker ude på grund af ka­ran­tæ­ne.

På den­ne bag­grund var jeg op­ti­mi­stisk på Brønd­bys veg­ne. Brøndby, som jo vandt 4- 0 i Vi­borg, fi k et po­int på bag­grund af et stærkt co­me­ba­ck i Randers og og­så fi k en vær­di­fuld op­le­vel­se i Ni­co­sia, hvor den vi­de­re del­ta­gel­se i eu­ro­pæ­isk sam­men­hæng blev sik­ret.

De dy­re­ste spil­le­re og for­modet stør­ste stjer­ner hav­de vist op­ad­gå­en­de form­kur­ver - og Ag­ger var plud­se­ligt ble­vet klar. 55- 45% i PAOKs favør spå­e­de jeg. Min kol­le­ga Zak Eg­holm twe­e­te­de mi­ne vis­domsord. Fol­ket hå­ne­de mig; ja, når der bli­ver to tors­da­ge i ugen, har Brøndby må­ske en chan­ce for at gå vi­de­re, gjal­de­de det blandt an­det fra fol­ke­dy­bet.

Og ja, re­sten er der skre­vet nok om. Brøndby er de fa­cto ude af in­ter­na­tio­nal sam­men­hæng i den­ne om­gang ef­ter en ned­slå­en­de græsk tragedie.

HVAD DER ER mindst li­ge så slemt for Brøndby, er, at det med stor sand­syn­lig­hed får en ne­ga­tiv af­smit­ten­de ef­fekt i su­per­liga­re­gi.

Liga­en er bre­ad’n’but­ter, som de si­ger på den an­den si­de af Vester­ha­vet. I liga­en skal der kon­ti­nu­er­ligt præ­ste­res, og Brøndby skal jo igen i år kva­li­fi - ce­re sig til eu­ro­pæ­isk spil.

Ind­til nu har po­in­tud­byt­tet væ­ret fat­tigt og spil­let re­elt vak­let mel­lem det ac­cep­tab­le og det hor­rib­le som mod Ho­bro hjem­me for et par uger si­den. Fi­re po­int er sta­tus - en delt sid­ste­plads.

Lok­ket af si­re­nesang og for­blæn­det af ’ op­tu­ren’, som blev ind­ledt af det livs­for­læn­gen­de uaf­gjor­te re­sul­tat mod det fj er­de­bed­ste hold på Cy­pern, af det ene po­int i Randers og sej­ren i Vi­borg, var jeg ble­vet.

Må­ske lag­de jeg og­så for me­get i, at Da­ni­el Ag­ger kun­ne stille op til kamp, at Jo­han El­man­der ik­ke læn­ge­re var renon­ce i al­le far­ver i al­le spil­lets facet­ter, li­ge­som jeg må­ske og­så til­lag­de det for stor be­tyd­ning, at Magnus Eriks­son mag­te­de at gen­nem­fø­re en hel kamp mod en op­ryk­ker.

Jeg ud­råb­te alt det­te i sin hel­hed til at væ­re det ven­de­punkt, som Tro­els Bech in­den re­tur­kam­pen mod Omo­nia ik­ke men­te, der på no­gen må­de kun­ne væ­re ta­le om.

Tro­els Bech er som be­kendt en vis mand.

Den vi­de­re eu­ro­pæ­i­ske del­ta­gel­se hav­de be­ty­det, at Tro­els Bech hav­de haft mu­lig­hed for at hen­te til­træng­te for­stærk­nin­ger til bå­de Eu­ro­pa League og Su­per­liga­en. Hvis der bli­ver hen­tet spil­le­re ind til trup­pen nu, vil det væ­re spil­le­re fra en an­den hyl­de. Og så­le­des bli­ver Brønd­bys mu­lig­he­der for genop­rejs­ning i su­per­liga­en og kva­li­fi ce­ring til eu­ro­pæ­isk spil næ­ste år og­så be­ty­de­ligt de­ci­me­ret. BE­TYD­NIN­GEN AF KAM­PEN i dag mod et selv­til­lids­fuldt hold fra Ha­der­s­lev, der lig­ger på en respek­tind­g­y­den­de an­den­plads, kan ik­ke over­vur­de­res.

Ugens op­løft en­de be­gi­ven­hed var na­tur­lig­vis FC Midtjyl­lands fl ot­te re­sul­tat mod Sout­hamp­ton. Det bli­ver gan­ske vist sta­dig sær­de­les van­ske­ligt at gå he­le vej­en, men sen­sa­tio­nen lu­rer og lig­ger i det mu­li­ges ri­ge. JEG HÅ­BER NA­TUR­LIG­VIS, det vil lyk­kes for FC Midtjylland og for dansk klub­fod­bold, hvis ry og om­døm­me er stærkt svæk­ket oven­på de for­skel­li­ge dan­ske re­præ­sen­tan­ters exit mod sub-top- hold fra na­tio­ner, vi ik­ke ple­jer at væ­re skræm­te af at skul­le må­les med; Sve­ri­ge, ( Cy­pern), Tjek­ki­et, Græken­land. Selv­om de al­le er bed­re pla­ce­ret end Dan­mark på den eu­ro­pæ­i­ske klu­brang­li­ste…

Det er værd at be­mær­ke, at FC Midtjylland ind­til nu har ev­net at vin­de si­ne po­int i Su­per­liga­en si­de­lø­ben­de med de in­ter­na­tio­na­le ud­for­drin­ger.

Kan de fast­hol­de det hen over de næ­ste par uger, er der ta­le om bå­de et stor­hold og et over­skud, som kun FCK i Dan­mark har kun­net præ­ste­re tid­li­ge­re.

Det bli­ver spæn­den­de at se, om FC Midtjylland og­så på det­te pa­ra­me­ter er vok­set så me­get på så kort tid.

Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Brøndby faldt - men ik­ke med ære - mod PAOK. Her Riza Dur­mi­si i ak­tion på Toum­ba Sta­dion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.