Kjeldsens kon­tan­te cad­die

Sø­ren Kjeldsen fik en opsang af sin cad­die. Det hjalp – og tro­en på et vildt co­me­ba­ck i Ma­de in Den­mark le­ver

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - OPSANG Ja­cob Staehelin jst@sporten.dk

» Nu slapper du af. «

Det var den kon­tan­te besked fra Sø­ren Kjeldsens cad­die, Alistair Mat­he­son, ef­ter en bo­gey på 9. hul på tred­je­da­gen af Ma­de In Den­mark på Him­mer­land Golf & Spa Resort.

» Tag det nu ba­re et slag ad gan­gen, og lad væ­re med at spil­le, som om det her gæl­der alt, « fort­sat­te den bedst pla­ce­re­de dan­skers cad­die. Og det hjalp. For på de re­ste­ren­de ni hul­ler løf­te­de Sø­ren Kjeldsen sit spil i en grad, så han nu er på en delt sy­ven­de­plads, syv slag ef­ter før­en­de David Hor­sey. Kjeldsen gik de 18 hul­ler i 68 slag, tre un­der par.

» Jeg har vil­let det her så me­get, men det vir­ke­de, da jeg fik skru­et lidt ned for in­ten­si­te­ten i mit spil. Jeg var lidt fru­stre­ret, men jeg fik det ud af det, som jeg skul­le. Jeg bur­de jo gå seks un­der par hver ene­ste dag, men da jeg li­ge gik 10 pro­cent ned i spæn­dings­ni­veau, hjalp det mig, « sag­de Sø­ren Kjeldsen, der sta­dig øj­ner et top­re­sul­tat for­an de knap 23.000 til­sku­e­re, der igen i går om­kran­se­de spil­ler­ne og skab­te en fan­ta­stisk stem­ning.

» David Hor­sey kan sag­tens la­ve par, og jeg kan godt la­ve ot­te un­der par i mor­gen ( i dag, red.). Og så går mit reg­ne­styk­ke op. Er det sand­syn­ligt? Nej, men det er ik­ke al­tid, sand­syn­lig­hed er i spil på en gol­f­ba­ne. Det er ik­ke umu­ligt, selv om der selv­føl­ge­lig skal ske no­get fan­ta­stisk. Jeg ved ba­re, at jeg kan spil­le bed­re, end jeg har gjort de før­ste tre da­ge, « sag­de Sø­ren Kjeldsen, der he­le vej­en rundt blev fulgt af store men­ne­ske­mæng­der.

Det bli­ver end­nu stør­re i dag, hvor ar­ran­gø­rer­ne går ef­ter at ska­be et rødt og hvidt men­ne­ske­hav ved at op­for­dre al­le til at klæ­de sig i de dan­ske far­ver.

» Jeg kom­mer og­så i rødt og hvidt, « gri­ne­de Sø­ren Kjeldsen, der bli­ver ved med at væ­re forun­dret over, hvor stor op­bak­ning, der er.

» Jeg tæn­ker, at det er lidt som at spil­le i Par­ken for det dan­ske lands­hold. Det er vir­ke­lig fan­ta­stisk og ik­ke no­get, man el­lers op­le­ver. Og pu­bli­kum skal ba­re bli­ve ved med at støt­te. Det er mig, der skal æn­dre no­get – ik­ke dem, « sag­de Sø­ren Kjeldsen.

Nervøs første­års­spil­ler

Mads Sø­gaard, der er første­års­spil­ler på Chal­len­ge Tou­ren – ni­veau­et li­ge un­der Eu­ro­pe­an Tour – er og­så med helt frem­me og er li­ge­som Sø­ren Kjeldsen pla­ce­ret på en delt sy­ven­de­plads in­den sid­ste run­de. Fast­hol­der han den placering, vil det væ­re et kæm­pe gen­nem­brud. Men den 22 åri­ge midtjy­de for­sø­ger at ta­ge det ro­ligt, selv om nervø­si­te­ten sneg sig ind i går.

» Det var vir­ke­lig fan­ta­stisk i dag. Jeg fik et par dum­me bo­gey­er, hvor vin­den snød mig, men jeg er vir­ke­lig godt til­freds, « sag­de Mads Sø­gaard, der al­drig har prø­vet at spil­le for men­ne­ske­mæng­der i den­ne stør­rel­se.

» På Chal­len­ge Tou­ren er der in­gen til­sku­e­re, med­min­dre man lig­ger med helt frem­me. Så det er en til­væn­nings­sag. Mit al­ler­før­ste slag i he­le tur­ne­rin­gen var på hul 10, li­ge da Tho­mas Bjørn, Dar­ren Clar­ke og Thor­b­jørn Ole­sen kom for­bi. Der var ret man­ge men­ne­sker. Jeg kun­ne ik­ke mær­ke mi­ne fin­gre. Men det er su­per­fedt, og der bli­ver klap­pet, selv om man la­ver en bo­gey. Det er po­si­tiv ener­gi. Nu skal jeg ba­re fort­sæt­te. Jeg har spil­let tre fi­ne run­der, og jeg går ef­ter at ret­te op på de hul­ler, hvor jeg har sej­let rundt de før­ste da­ge, « sag­de Mads Sø­gaard ef­ter si­ne 69 slag.

For Tho­mas Bjørn var det lidt me­re fru­stre­ren­de ef­ter en run­de i 70 slag, der gi­ver ham en placering som num­mer 21.

» Det var en skuf­fen­de dag, men jeg er nødt til at hol­de fast i, at jeg igen var un­der par. Og det er da sta­bilt, « sag­de Tho­mas Bjørn.

Fo­to: Hen­ning Bagger

Sø­ren Kjeldsen ( th.) fik god hjælp af sin cad­die, Alistair Mat­he­son ( tv.), i går på tred­je­da­gen af golf­tur­ne­rin­gen Ma­de in Den­mark i Him­mer­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.