Mo Fa­rah vandt hi­sto­risk VM- guld

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Siska Si­mo­ne Bengts­son

På en lum­mer aft en på Bei­jings Fug­le­re­den gik Mo Fa­rah fra at væ­re me­ster til at bli­ve en le­gen­de. Eng­læn­de­ren er den før­ste mand i at­le­tik­hi­sto­ri­en, der vin­der seks glo­ba­le tit­ler ( fi re VM og to OL) i træk og sik­rer Eng­land de­res før­ste guld­me­dal­je ved VM. Fa­rah er kendt for at væ­re en frem­ra­gen­de af­slut­ter, og det un­der­stre­ge­de han ved at lø­be fra kon­kur­ren­ter­ne på de sid­ste hund­re­de me­ter in­den mål­stre­gen.

Den en­gel­ske stjer­ne­lø­ber for­sva­re­de sin 10.000 me­ter ti­tel, da han lør­dag kryd­se­de mål­stre­gen i ti­den 27.01,13 mi­nut­ter. Eft er­føl­gen­de kom den ke­ny­an­ske trio med Geoff rey Kipsang Kamwor­or og Paul Kip­n­ge­tich Ta­nui, der fi k hen­holds­vis sølv og bron­ze, mens Be­dan Ka­ra­oki Mu­chi­ri fi k ik­ke sik­ret sig en me­dal­je.

» Jeg tro­e­de på mig selv he­le vej­en, selv­om det var me­get hårdt at lø­be i 27 mi­nut­ter i den­ne he­de. Der var fl ere gan­ge, jeg var ved at væl­te over an­dres ben, men det ske­te hel­dig­vis ik­ke, « sag­de Mo Fa­rah iføl­ge The Te­le­graph eft er sej­ren.

Do­ping­mi­stan­ke

Mo Fa­rah har væ­ret ud­sat for stor po­styr eft er do­ping­be­skyld­nin­ger­ne mod hans træ­ner Al­ber­to Sa­la­zar. Det be­tød, at lø­be­ren trak sig fra Di­a­mond League- stæv­net i Birmingham i ju­ni. Un­der lør­da­gens VM- fi na­le på 10.000 me­ter- di­stan­cen var det dog en fo­ku­se­ret Fa­rah, der hav­de sat sig for ik­ke at bli­ve på­vir­ket af ryg­ter­ne.

Lø­bets ke­ny­a­ne­re sat­te et højt tem­po al­le­re­de eft er få ki­lo­me­ter, men det fi k kun Fa­rah til at pres­se sig selv end­nu me­re og end­nu en­gang vi­se, hvor­for han er ver­dens hur­tig­ste på di­stan­cen.

Nat­ten til lør­dag ( dansk tid) var der og­så ma­rat­hon­løb for mæn­de­ne, og her lyk­ke­des det for Ghir­may Ghe­breslas­sie at sik­re det før­ste VM- guld i at­le­tik no­gen­sin­de til Eri­trea. Han til­ba­ge­lag­de de 42,195 km i ti­den to ti­mer, 12 mi­nut­ter og 27 se­kun­der.

Ye­ma­ne Tse­gay fra Etio­pi­en blev num­mer to, mens bron­ze­me­dalj­en gik til So­lo­mon Mutai fra Ugan­da.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.