’ Skal væ­re psy­kisk oven­på’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DANSK VUR­DE­RING Siska Si­mo­ne Bengts­son sisb@ sporten. dk

Du tæn­der for fj ern­sy­net, og på godt ti se­kun­der er det slut. 100- me­ter lø­bet, bed­re kendt som ’ kon­ge­di­sci­pli­nen’ i at­le­tik, kræ­ver ut­ro­lig me­get kon­cen­tra­tion og fo­kus, og det er sprin­te­r­en med den bed­ste psy­ke, der vin­der, for­tæl­ler den dan­ske sprin­ter Kri­stoff er Ha­ri

» Til de store mester­ska­ber hand­ler det om det men­tale. Man skal væ­re psy­kisk oven­på. Du kan selv­føl­ge­lig ha­ve en rig­tig god sæ­son, men hvis ik­ke det fal­der sam­men oven i ho­ve­d­et, så kan du ri­si­ke­re at kol­lap­se, og må­ske slet ik­ke få præ­ste­ret det du skul­le, « for­kla­rer at­le­tik­lø­be­ren Kri­stoff er Ha­ri.

Den 17- åri­ge su­per­sprin­ter på­pe­ger, at der er man­ge fak­to­rer, der spil­ler ind, når man lø­ber 100 me­ter, og der skal ik­ke me­get til, før ens tid el­ler tem­po kan bli­ve på­vir­ket.

Kri­stoff er Ha­ri me­ner, at det bli­ver et tæt løb mel­lem Usain Bolt og Justin Gat­lin, men tror at Bolt vin­der gul­det på psy­ken.

» Det er kun til VM, at Bolt først rig­tig har tæt kon­kur­ren­ce, og det er en af grun­de­ne til, at han ik­ke har le­ve­ret si­ne top­præ­sta­tio­ner, som han har gjort til al­le de an­dre store mester­ska­ber. Men ver- dens­meste­ren har de for­de­le, at han al­drig er ble­vet slå­et at Justin Gat­lin, som er fa­vo­rit­ten i år. Der­for har Bolt en ræk­ke men­tale for­de­le, for­di han og­så har ver­dens­re­kor­den og har vun­det de mester­ska­ber, han har væ­ret til. Han er og­så kendt for at præ­ste­re, når han en­de­lig skal, « si­ger Ha­ri.

I går var det de ind­le­den­de he­ats, hvor Justin Gat­lin vi­ste stor styr­ke på 100- me­te­ren, mens Usain Bolt vir­ke­de lidt tung i det. Men det me­ner den dan­ske sport­s­u­dø­ver, der går un­der nav­net ’ Dy­na­mit Ha­ri’, ik­ke har den store be­tyd­ning.

» Bolt er kendt for at gem­me det he­le til sidst. Det er nem­lig en rig­tig dår­lig ide, ik­ke at gem­me på kræft er­ne til fi na­len, så man ik­ke bræn­der sig selv ud, « for­kla­rer Kri­stoff er Ha­ri, der ik­ke me­ner, at man skal an­ta­ge for me­get in­den sel­ve fi na­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.