GUIDE: Så­dan mind­sker du symptomerne

BT - - SUNDHED -

FÅ PUL­SEN OP

Mo­tion kan ik­ke ku­re­re IBS, men det har for­ment­lig en gavn­lig ind­fly­del­se på tar­mens må­de at be­væ­ge sig på. Især ved for­stop­pel­se. Selv små gå­tu­re el­ler gang i højt tem­po kan væ­re ef­fek­tivt.

DE RIG­TI­GE FI­BRE

Fi­bre har nor­malt en po­si­tiv ef­fekt på IBS­symp­to­mer. Det fin­des f. eks. i fø­de­va­rer som kar­to­f­ler, gu­le­rød­der, hav­re og hør­frø. Hvis man øger mæng­den af fi­bre i sin kost, er det dog me­get vig­tigt at drik­ke me­re væ­ske, for­di der el­lers let­te­re op­står for­stop­pel­se. Vær op­mærk­som på, at nog­le fi­bre kan gi­ve luft i ma­ven, som f. eks. rug­brød og æb­ler og pæ­rer.

DEN FE­DE MAD

En god bøf med flø­de­sovs og po­m­mes fri­tes er ik­ke nød­ven­dig­vis lig med livskva­li­tet. I hvert fald ik­ke hvis man li­der af IBS. Fed mad kan nem­lig på­vir­ke be­væ­gel­sen i den øver­ste del af ma­ve- tarm- ka­na­len, så man for­vær­rer symptomerne. Des­u­den kan man op­le­ve pro­ble­mer med at for­dø­je ma­den på grund af mang­len­de til­ba­ge­løb af gal­de. Får man ik­ke gal­desal­te til tyktar­men, kan det gi­ve di­ar­ré.

DIT VÆSKEINDTAG

Vand kan ik­ke af­hjæl­pe IBS, men hvis væ­ske­ind­ta­gel­sen er me­get lil­le, kan der op­stå for­stop­pel­se. Drik om­kring to li­ter vand pr. dag. Hvis du drik­ker mælk i kaf­fen, og du har IBS, så vælg lak­to­se­fri mælk. Vær og­så op­mærk­som på, at vis­se ty­per al­ko­hol kan for­vær­re di­ne symp­to­mer. F. eks. al­ko­hol, der er til­sat æb­les­aft ( ci­der) el­ler spe­ci­aløl til­sat frugts­aft. Og­så rom og sø­de vi­ne bør du hol­de dig fra.

GO­DE TOILETVA­NER

Den rig­ti­ge sid­destil­ling på toilet­tet kan på­vir­ke tøm­ning af tar­men i en po­si­tiv ret­ning. Du skal sør­ge for at sid­de midt på toilet­tet og an­brin­ge fød­der­ne på en skam­mel - hvis toilet­tet er for højt til, at du kan nå gul­vet, skal du læ­ne dig for­over. Husk at ta­ge dig god tid.

STRESS NED

Stress ak­ti­ve­rer ner­ver, der hæm­mer for­dø­jel­sen. Man ri­si­ke­rer der­for at mi­ste ap­pe­tit­ten, ka­ste op og få for­stop­pel­se el­ler di­ar­ré. Ro og re­gel­mæs­sig­hed er der­for vig­ti­ge in­gre­di­en­ser sær­ligt i for­bin­del­se med toilet­be­søg og må­l­ti­der. Hyp­no­se har vist sig at væ­re sær­ligt ef­fek­tivt for per­so­ner med IBS for at kun­ne stres­se ned.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.