Met­te F: Vel­færds­sam­fun­det afh æn­ger af er­hvervs­li­vet

BT - - NYHEDER - ksv

» Vi kan in­gen­ting i Dan­mark, hvis ik­ke vi har et stærkt dansk er­hvervs­liv. «

Det er mel­din­gen fra So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes nyvalg­te par­ti­le­der.

» Det er dér, vi eks­por­te­rer fra. Det er dér, pen­ge­ne tje­nes ind. Hvis ik­ke vi har et stærkt er­hvervs­liv, så kan vi sim­pelt- hen ik­ke skat­te­fi nan­si­e­re det vel­færds­sam­fund, vi ger­ne vil ha­ve. Men vi ser in­gen mod­sæt­ning mel­lem at ha­ve en stor, stærk off ent­lig sek­tor og en stor, stærk pri­vat sek­tor. Tvær­ti­mod. De to ting spil­ler sam­men. For hvis vi ik­ke i vel­færds­sam­fun­det kan le­ve­re en skole- og ud­dan­nel­ses­po­li­tik, der er god nok, så kan Leo Phar­ma el­ler Dan­foss ik­ke få ver­dens dyg­tig­ste med-

ar­bej­de­re. Det er en me­get vig­tig for­ud­sæt­ning for, at vi over­ho­ve­det kan pro­du­ce­re i Dan­mark, « si­ger Met­te Fre­de­rik­sen i et stort in­ter­view til Ber­ling­s­ke i dag.

Det ly­der som om, at dit po­li­ti­ske grund­syn har æn­dret sig me­get, fra du be­gynd­te i po­li­tik, og så til i dag, hvor du ta­ler me­get om er­hvervs­li­vet som for­ud­sæt­nin­gen for vel­færds­sam­fun­det?

» Man kan si­ge det på den må­de, at cen­trum- ven­stre skal væ­re ut­ro­ligt op­mærk­som­me på ik­ke kun at symp­tom­be­hand­le. For li­ge så vig­tigt det er at ha­ve et stærkt so­ci­alt sik­ker­heds­net og tryg­hed, når man mi­ster sit ar­bej­de, er det at si­ge, at den bed­ste kur mod ar­bejds­løs­hed ik­ke er dag­pen­ge. Den bed­ste kur er, at man kom­mer i ar­bej­de. «

Ar­kiv­fo­to: Tho­mas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.