DER­FOR BLEV JEG po­li­ti­ker

BT - - DEBAT -

Hvor­for er du ble­vet po­li­ti­ker? Jeg er ble­vet po­li­ti­ker, for­di jeg ger­ne vil kæm­pe for, at Dan­mark bli­ver et fri­e­re land, hvor vi har et so­ci­alt sik­ker­heds­net, men hvor vi og­så har en stør­re ind­fl ydel­se på vo­res eget liv – f. eks. gen­nem fl ere frie valg Hvor­dan kom du ind i po­li­tik? Jeg meld­te mig ind i Ven­stre, for­di jeg har en stor in­ter­es­se for po­li­tik. Da jeg først var med­lem, kun­ne jeg ik­ke la­de væ­re med at en­ga­ge­re mig, og jeg fi k hur­tigt et stort net­værk. Jeg blev fol­ke­tings­med­lem, for­di Ber­tel Haar­der og hans hu­stru fo­re­slog mig som kan­di­dat og fi k mig til at ind­se, at der var en plads til mig i po­li­tik. Hvem er dit po­li­ti­ske for­bil­le­de? Der er man­ge dyg­ti­ge po­li­ti­ke­re, som har egen­ska­ber, jeg be­un­drer. Skal jeg væl­ge en en­kelt ud, bli­ver det I. C. Chri­sten­sen, Ven­stres tid­li­ge­re le­der. Han skab­te det Ven­stre, som vi ken­der i dag. Han var med til at pres­se par­la­men­ta­ris­men igen­nem, da Høj­re og kon­gen ik­ke an­er­kend­te den. Der­u­d­over var han den før­ste, som gav kvin­der stem­me­ret, og man­den der skab­te den fæl­les fol­ke­sko­le. Hvad er din vig­tig­ste mær­kesag? At sæt­te men­ne­sket før

sy­ste­met.

Lou­i­se Scha­ck El­holm - MF for Ven­stre. Par­tiets ho­ved­ord­fø­rer i bo­li­g­ud­val­get samt fa­mi­lie­ord­fø­rer.

FOR­BIL­LE­DET

I. C. CHRI­STEN­SEN

tidl. Ven­stre- for­mand

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.