Ka­bell: Det er en god for­ret­ning

BT - - LÆS MERE PÅ NÆSTE SIDE - sris, kaak

» Kon­to­ret her var sort. Nær­mest sort i sort. Det pas­se­de fi nt som et mø­de­lo­ka­le, men jeg hav­de det så­dan, at det og­så skal væ­re et re­præ­sen­ta­tivt lo­ka­le. «

Så­dan si­ger En­heds­li­stens tek­ni­kog mil­jø­borg­me­ster i København, Mor­ten Ka­bell, da BT mø­der ham på hans kon­tor, som han har ind­ret­tet for næ­sten 120.000 kr.

Ved si­den af mø­de­bor­det hæn­ger ska­bet fra Rud. Ras­mus­sen Sned­ke­ri. Borg­meste­ren har købt ska­bet for 49.000 kr. på auk­tion hos Bruun Ras­mus­sen. Mor­ten Ka­bell for­kla­rer, at han i for­bin­del­se med kø­bet solg­te ud af for­valt­nin­gens møb­ler.

» Så i vir­ke­lig­he­den har det ik­ke ko­stet for­valt­nin­gen en kro­ne, « ly­der ræ­son­ne­ment­et hos borg­meste­ren.

Hvad vil du si­ge til dem, der me­ner, at det er frås, at du har købt møb­ler for 120.000 kr.?

» Hvis det var no­get, man gjor­de lø­ben­de, er jeg enig. Men her er der ta­le om en­gangsin­ve­ste­rin­ger af no­get, der al­tid vil kun­ne sæl­ges igen til for­modent­lig sam­me pris. «

Hvad med din kon­tor­stol til 15.000 kr. Er det så og­så en god in­ve­ste­ring?

» Det er man­ge pen­ge for en kon­tor­stol. Men jeg ved ik­ke, hvor man­ge ti­mer om ugen jeg bru­ger i den, og dels er det og­så et spørgs­mål om ar­bejds­kom­fort, dels et spørgs­mål om, at den og­så vil kun­ne sæl­ges igen. «

Folk for­bin­der må­ske me­re En­heds­li­sten med fl ere var­me hæn­der til æl­d­re­sek­to­ren end dy­re de­sig­ner­møb­ler…

» I al den tid, jeg har væ­ret med­lem, har En­heds­li­sten råbt højt om, at det off ent­li­ge skal sør­ge for at kø­be kva­li­tet og in­ve­ste­re or­dent­ligt. Og det mest stupi­de er at bru­ge pen­ge på no­get, der ik­ke hol­der. Det er bå­de mil­jø­mæs­sigt og øko­no­misk helt for­rykt. Så vo­res in­ve­ste­ring i møb­ler hol­der 100 pct. vand. «

Er det en kom­mu­nes op­ga­ve at in­ve­ste­re i møb­ler?

» Det er en kom­mu­nens op­ga­ve at sør­ge for, at vær­di­er­ne fast­hol­des på det vi går ud og kø­ber ind. Det vil si­ge, at når vi kø­ber no­get, så er det no­get, der skal hol­de. Bå­de af hen­syn til mil­jø­et og øko­no­mi­en. «

Du snak­ker så me­get om, at det skal væ­re en in­ve­ste­ring. Men hand­ler det ik­ke og­så om, at du skal ha­ve luk­suri­ø­se om­gi­vel­ser?

» Jeg har ik­ke luk­suri­ø­se om­gi­vel­ser, når jeg kig­ger på, at gen­nem­snitsal­de­ren på møb­ler he­r­in­de er ri­me­lig høj, og jeg sid­der ved et gen­brugs­bord og så­dan nog­le ting. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.