Polsk kul­tur­by

Wro­claw har spæn­den­de kul­tur, go­de re­stau­ran­ter – og er nem at se på cy­kel

BT - - REJSER - Aslak Gott­lieb rej­se­liv@ ber­ling­s­ke. dk

Den ka­rak­te­ri­sti­ske duft af kaf­fe­rist­ning ram­mer os midt mel­lem bi­ler og spor­vog­ne.

På ho­tel­lets lå­ne­cyk­ler er vi på vej mod mod Ry­nek, som cen­trum hed­der i Wro­claw. Café Lat­te- bøl­gen og al fe­in­s­meck­e­ri­et om­kring kaf­fedrik­ning er som et ty­de­ligt sym­bol på den vok­sen­de vel­stand og­så nå­et til Po­len.

Ma­teusz, vo­res lo­ka­le guide med hip­ster- skæg , ken­der hver en upco­m­ing bag­gårds­bar i by­en. Han ryn­ker på næ­sen af den el­lers lok­ken­de kaf­fe­dunst og hæv­der, at kaf­fen fås bed­re man­ge an­dre ste­der i by­en.

Bag den etab­le­re­de og kom­merci­el­le café- sce­ne i Wro­claw, for­stås.

I øv­rigt vil han hel­le­re ta­le om by­ens kom­plek­se hi­sto­rie, som kom­mer til ud­tryk gen­nem by­ens man­ge ka­ri­ke­re­de ar­ki­tek­to­ni­ske stilar­ter.

Kært barn, man­ge nav­ne

Fru­et­slauw el­ler no­get i den ret­ning, ud­ta­ler po­lak­ker­ne by­ens navn. I lø­bet af de par da­ge vi cyk­ler by­en tynd, læ­rer vi al­drig at ud­ta­le nav­net kor­rekt.

Før 1945 vil­le det ha­ve væ­ret no­get nem­me­re. Da var by­en tysk og hed Breslau. Og in­den da Vra­tislavia. De om­skif­te­li­ge by­nav­ne af­spej­ler en end­nu me­re om­skif­te­lig ræk­ke af her­re­døm­mer, som by­en frem til ’ 45 har væ­ret un­der.

Hef­tigt sov­je­tisk bom­bar­de­ment ved kri­gens slut­ning af Festung Breslau ef­ter­fulg­tes af den ty­ske ci­vil­be­folk­nings blo­di­ge exit. I ru­in­dyn­ger­ne stod en enorm genop­byg­nings­op­ga­ve for de nye ind­flyt­te­re, der var 100 % pol­ske.

Ad åre blev man­ge hi­sto­ri­ske byg­nin­ger genop­ført i de­res op­rin­de­li­ge ud­se­en­de. De næ­sten kulis­se­ag­ti­ge fa­ca­der gi­ver os for­nem­mel­sen af at cyk­le rundt i en gam­mel, men far­ve­rig film.

Wro­claw har i øv­rigt lagt kulis­se til en del hi­sto­ri­ske film­pro­duk­tio­ner. Ma­teusz af­slø­rer for os, at byg­nin­ger­ne ind­ven­digt ik­ke le­ver op til den vel­ple­je­de ud­ven­di­ge stan­dard.

El­lers har han ik­ke me­get skidt at si­ge om den by, hvor han er ud­dan­net og bor. I lig­hed med de øv­ri­ge lo­ka­le, vi når at ta­le med på rej­sen, er han ærekær i sin om­ta­le af by­en og sy­nes stolt over at væ­re med­ska­ber af nu­ti­dens Wro­claw. Et pro­jekt, der gen­nem fle­re års ud­byg­ning af den kul­tu­rel­le in­fra­struk­tur kul­mi­ne­rer i 2016, hvor by­en skal væ­re eu­ro­pæ­isk kul­tur­ho­vedstad.

Ma­ker­kul­tur og mi­kro­bryg

I kor­ri­do­rer og bag­går­de off Ry­nek, som vi næp­pe selv hav­de fun­det frem til, kom­mer vi bag by­ens ny­de­li­ge og sti­li­se­re­de an­sigt.

I om­rå­det om­kring Wlod­kowi­ca og św. An­to­nie­go vi­ser Ma­teusz os de tren­dy caféer, hvor stu­de­ren­de og det kre­a­ti­ve seg­ment hæn­ger ud. Her er den klas­si­ske pils­ner­ty­pe er­stat­tet af mi­kro­bryg fra ind- og ud­land, og al­ter­na­ti­ve me­nu­kort gi­ver ve­ga­ner­ne af­veks­ling fra det tra­di­tio­nel­le, kød­mæt­te­de pol­ske køk­ken.

I det he­le ta­get vid­ner in­te­r­i­ør, kon­cep­ter og ud­bud­det af mad og drik­ke om en blom­stren­de al­ter­na­tiv kul­turs­ce­ne i Wro­claw, hvor det etab­le­re­de kul­tur­liv gen­nem mil­li­ar­din­ve­ste­rin­ger de se­ne­ste år er ma­ni­feste­ret stærkt gen­nem pre­sti­ge­pro­jek­ter.

De stør­ste af dem tæl­ler en top­mo­der­ne sport­s­a­re­na, et hy­per mo­der­ne kon­cert­hus og dit­to te­a­ter.

Hjem­me på ho­tel­væ­rel­set igen, fin­der vi pa­ra­doksalt nok nemt man­ge af de skjul­te ste­der på in­ter­net­tet. The Gu­ar­di­an og New York Ti­mes har væ­ret her før os og rap­por­te­ret fra un­der­grunds­sce­nen i Wro­claw. Og fle­re al­ter­na­ti­ve, en­gelsk­spro­ge­de gu­i­des le­der den be­sø­gen­de bag etablissementet.

Ét sted er vi gan­ske en­kelt nødt til at be­sø­ge igen om af­te­nen: Neon Si­de Gal­le­ry and Club. En re­tro- café op­lyst af neonskil­te fra post Sta­lin­kom­mu­ni­stæra­en, hvor det i Po­len var ud­bredt, at neon­rør ka­ste­de sin form for far­veg­lans over da­ti­dens grå by­er.

Ka­to­li­cis­me og ka­pi­ta­lis­me

Næ­ste dag på egen hånd be­gyn­der vi at få hold i nak­ken af at la­de blik­ket føl­ge spi­re­ne på de man­ge go­ti­ske kir­ke­byg­nin­ger, vi pas­se­rer på den slag­ne turi­st­ru­te gen­nem by­ens nord­li­ge cen­trum.

Godt øm­me af kørs­len på de bro­stens­belag­te ga­der stil­ler vi cyk­ler­ne fra os i den tryk­ken­de som­mer­he­de og sva­ler os i de mør­ke, køli­ge kir­ke­rum.

Her kan man kon­sta­te­re, at ka­to­li­cis­men sta­dig har godt fat i po­lak­ker­ne. Tre søn­dags­mes­ser er nor­men, og de vel­hold­te kir­ke­rum bæ­rer præg af man­ge gæ­sters re­gel­mæs­si­ge brug. Kir­ke­dø­re­ne står åb­ne og fle­re ste­der er der ad­gang til tår­net, hvor­fra vi ska­ber os over­blik over by­en.

Un­der os kring­ler flo­den Oder sig som et grønt bæl­te rundt i by­en. Po­lens Ve­ne­dig er Wro­claw om­talt som. Sam­men­lig­nin­gen er dog en til­s­ni­gel­se, selv om by­en har næ­sten 100 bro­er og mu­lig­hed for for ek­sem­pel ka­jak­sejlads i flo­den.

Ka­rak­te­ri­stisk for by­en er dog net­op de man­ge flod­bred­der, som eg­ner sig til at cyk­le og pro­me­ne­re langs det stille fly­den­de vand. Små par­ker, velan­lag­te sti­er, stran­da­re­a­ler og skyg­gen­de træ­er har åben­ba­ret sig for os på cy­kel­tu­re­ne langs og over Oder.

Fra top­pen af kir­ketår­net i Jo­han­nes- ka­ted­ra­len, Ka­ted­ra Sw. Ja­na Chrzci­ci­ela, kig­ger vi fra den ene gejst­li­ge byg­ning til den an­den. De fle­ste i rø­de mur­sten. Men i glas og stål ser vi og­så fle­re skys­kra­be­re om­kring os. Det for­næg­ter sig ik­ke, at de øko­no­mi­ske væk­stra­ter i Po­len gen­nem fle­re år har lig­get i den ab­so­lut­te EU- top.

Og nu er klar til at læg­ge by til de godt 6 mil­li­o­ner be­sø­gen­de, man for­ven­ter vil kom­me næ­ste år, når Wro­claw er eu­ro­pæ­isk kul­tur­ho­vedstad. BT Rej­ser var in­vi­te­ret til Wro­claw af den pol­ske turi­stor­ga­ni­sa­tion.

1

2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.