Rid med til ro­deo

Cal­gary Stam­pe­de er pa­ra­der, ti­vo­li og mas­ser af ro­deo- kon­kur­ren­cer

BT - - REJSER - Bir­git­te Ther­kel­sen rej­se­liv@ ber­ling­s­ke. dk

Tag en po­r­tion pa­tri­o­tisk wester­n­nostal­gi, til­sæt et pænt drys ti­vo­li, en stor hånd­fuld he­ste­kræf­ter og li­ge de­le fest­fyr­vær­ke­ri og dyrskue. Kry­dr til sidst med øl, corn­dogs og co­un­try­mu­sik, og du har Cal­gary Stam­pe­de.

I me­re end 100 år har Cal­gary ved de ca­na­di­ske Ro­cky Mo­un­tains væ­ret vært for det stort op­sat­te ro­deo og westerns­how, der hvert år til­træk­ker om­trent en mil­li­on be­sø­gen­de.

Land­mands­li­vet og det vil­de ve­sten lig­ger i by­ens ge­ner – og i hvert fald i selv­for­stå­el­sen. Før Cal­gary fik vin­ter- OL, spejl­blan­ke skys­kra­be­re og en lu­kra­tiv olieog ga­sin­du­stri, var by­en han­dels­cen­trum for pro­duk­tion af kvæg og hve­de. Og der­til hør­te og­så cow­boys.

Det er en arv, by­ens bor­ge­re til trods for nye ti­der ik­ke har glemt, og ti da­ge i juli hvert år læg­ger de jak­ke­sæt­tet og træk­ker i cow­boy­støv­ler­ne og Stet­son- hat­ten.

Skjor­ter og cow­boyhat­te

Før­ste fre­dag i juli sky­des fest­lig­he­der­ne of­fi­ci­elt i gang med Stam­pe­de Pa­ra­den.

Fa­mi­li­er, ven­ner, turi­ster og an­det godt­folk i ter­ne­de skjor­ter og cow­boyhat­te er stå­et tid­ligt op for at sik­re sig en god plads på den fi­re en halv ki­lo­me­ter lange ru­te, der lø­ber langs 6th og 9th Ave­nue i det cen­tra­le Cal­gary.

Det er nød­ven­digt, for pa­ra­den er et til­løbs­styk­ke. Med om­kring 350.000 til­sku­e­re, 4.000 del­ta­ge­re, 40 flå­der og 750 he­ste mel­lem glas­højhu­se­ne er det ik­ke » bu­si­ness as usu­al « . By­ker­nen er spær­ret af for tra­fik, og de fle­ste kon­to­rer og for­ret­nin­ger hol­der en­ten luk­ket el­ler er selv med til fe­sten.

Pa­ra­den be­gyn­der kl. ni og over de næ­ste to ti­mer gli­der en far­ve­strå­len­de ha­le af ro­deo­me­stre, Stam­pe­de- dron­nin­ger, in­di­a­ner­prin­ses­ser, dan­se­trup­per, præ­ri­e­vog­ne, mar­chor­ke­stre, ma­skot­ter, po­li­ti­ke­re og man­ge fle­re gen­nem by­en til ly­den af he­ste­nes klip- klap og op­mun­tren­de » ya­hooooo’er « fra til­sku­er­ne. Selv om det er im­po­ne­ren­de, er det dog ik­ke ho­ve­d­at­trak- tio­nen i Stam­pe­de – det er ro­deo­tur­ne­rin­gen, hvor nog­le af ver­dens bed­ste cow­boys og - girls hver ef­ter­mid­dag vi­ser mod, styr­ke og hur­tig­hed i et actionfyldt show.

Hop og buk

Der er seks ka­te­go­ri­er: » Sad­dle bronc « ( rid­ning på utæm­met he­st med sa­del), » ba­re­ba­ck « ( rid­ning på utæm­met he­st uden sa­del), » bul­l­ri­ding « ( rid­ning på tyr), » tie down ro­ping « ( ind­fang­ning af kalv med las­so), » ste­er wre­st­ling « ( stu­de­bryd­ning) og » la­di­es bar­rel ra­cing « ( he­steræs), der er den ene­ste di­sci­plin for kvin­der.

Nav­ne som Cha­se Out­law og Co­dy Cas­si­dy på del­ta­ger­li­sten ly­der som no­get fra en cow­boy­film, men det kræ­ver sin mand at bli­ve sid­den­de ot­te se­kun­der på et 1.000 ki­lo buk­ken­de og spar­ken­de mu­skel­bundt – og sin kvin­de at kon­kur­re­re i en di­sci­plin, der må­les i 1/ 100 se­kun­der.

Ge­vin­sten er til­sva­ren­de stor. Ud­over æren er der to mil­li­o­ner ca­na­di­ske dol­lars i sam­let præ­miesum. Og for til­sku­er­ne er der fuld action.

Be­søg stal­de­ne

I vel­duf­ten­de stal­de kan man bli­ve klogere på land­mands­li­vet, klap­pe ren­s­ku­re­de gri­se­bas­ser og hep­pe på del­ta­ger­ne i min­dre dra­be­li­ge kon­kur­ren­cer som få­re­klip­ning, he­stes­ko­ning og ve­te­ran­trak­tor­træk.

Et stort ti­vo­li med far­ve­strå­len­de for­ly­stel­ser og duf­ten af gril­le­de bøf­fer skæ­rer tværs igen­nem festi­val­plad­sen. Her kan man f. eks. te­ste si­ne eg­ne ro­deo­ta­len­ter på en me­ka­nisk tyr, sluk­ke sin tørst i friskpres­set lemo­na­de og fyl­de den sø­de tand med fri­tu­re­s­teg­te Oreos og donuts. Og er man me­re til in­di­a­ne­re end cow­boys kan man i den in­di­an­ske lands­by i den ene en­de af plad­sen dy­ste i ring­dans og rejs­ning af ti­pi­er.

1

3

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.