So­lens ø

Glem Afro­di­te – der er me­get an­det at se og op­le­ve på Cy­pern

BT - - REJSER - Ole Ox­gren rej­se­liv@ ber­ling­s­ke. dk

300 solskin­s­da­ge om året, nog­le af Mid­del­ha­vets skøn­ne­ste stran­de ved Phar­magus­ta, og Aya Nap­pas liv­li­ge nat­te­liv.

Det er, hvad de fle­ste for­bin­der med Cy­pern. Men Mid­del­ha­vets tred­je stør­ste ø har man­ge ( fle­re) an­sig­ter.

Mod syd­vest lig­ger » Cy­perns vil­de ve­sten « , der by­der på bjer­ge, dra­ma­ti­ske klip­pe­ky­ster, even­tyr­li­ge na­tur­par­ker, hyg­ge­li­ge lands­by­er, le­ven­de old­tids­hi­sto­rie og ik­ke mindst Afro­di­te. Her, der og al­le veg­ne.

Kon­ge­li­ge om­gi­vel­ser

In­gen tvivl om, at lan­dets kon­ge­li­ge le­ver i ri­me­lig po­mp og pragt og og­så på rej­ser ny­der en ik­ke rin­ge stan­dard. Nu som i for­ne ti­der. Og mon ik­ke og­så Erik Eje­god med sin dron­ning Bo­dil kom an­d­u­ven­de stands­mæs­sigt, da par­ret i 1103 gik i land ved Pa­fos i Cy­perns syd­ve­st­li­ge hjør­ne?

Det tror jeg, om end da­ti­dens om­gi­vel­ser næp­pe slår de ram­mer, jeg har så svært ved at løs­ri­ve mig fra – med swim- up pool, in­fi­ni­ty pool, spa- ba­de og en mas­se an­det. Selv nav­net er næ­sten kon­ge­ligt: » Sen­sa­to­ri Resort Ap­hro­di­te Hills « , et all- in­clu­si­ve res­sort, som nu er kom­met med i Star Tour fa­mi­li­en og gi­ver det dan­ske char­ter­mar­ked nok et nøk opad på luksus­sti­gen

Her er alt, hvad en for­kælet turist kan øn­ske sig. Smuk­ke byg­nin­ger og po­ols, flot an­lag­te ha­ve­an­læg, et im­po­ne­ren­de blom­ster­væld, duf­ten­de, mands­hø­je ros­ma­rin­bu­ske og de­ko­ra­ti­ve træ­er.

Så ful­dendt er det, at Afro­di­te – skøn­he­dens gu­din­de, må­ske ik­ke kun læg­ger navn til men li­ge­frem har haft en fin­ger med i spil­let.

Cy­perns lil­le havfrue

Det er let, men tids­kræ­ven­de at føl­ge i gu­din­den Afro­di­tes fod­spor.

Her, der og al­le veg­ne i Cy­perns syd­ve­st­li­ge hjør­ne hen­vi­ser me­re el­ler min­dre kuri­ø­se skil­te til myter­ne om den smuk­ke gu­din­de, der iføl­ge over­le­ve­rin­ger­ne steg op af ha­vet tæt ved hav­ne­by­en Pa­fos, der sam­men med Aar­hus er eu­ro­pæ­isk kul­tur­by i 2017. Temp­ler, gol­f­ba­ner, ho­tel­kom­plek­ser, is­bo­der og ba­rer – al­le slår de plat på den un­der­s­køn­ne.

Hi­sto­ri­e­in­ter­es­se­re­de rej­ser dog ik­ke for­gæ­ves til det­te hjør­ne af Mid­del­ha­vet. Pa­fos er for al­vor ved at kom­me med på turi­ster­nes at­las og by­der bå­de på Afro­di­tes tem­pel, strå­len­de an­tik­ke mosaik­ker og kon­ge­gra­ve – for­ment­lig og­så en dansk, da Erik Eje­god ik­ke over­le­ve­de sin pil­grims­rej­se her­til.

Hans grav­sted er dog end­nu ik­ke fun­det – men det bli­ver det, lover lo­ka­le ar­kæ­o­lo­ger, der til sta­dig­hed gra­ver skat­te op af den hår­de, sten­fyld­te cypri­o­ti­ske jord.

De hi­sto­ri­ske se­vær­dig­he­der ved Pa­fos er be­stemt værd at be­sø­ge, til gen­gæld er an­dre Afro­di­te-se­vær­dig­he­der ik­ke min­de­vær­di­ge.

Skuf­fen­de er for eks­m­pel Afro­di­tes Klip­pe – Pe­tra tou Ro­miou – som den kal­des lo­kalt, om hvil­ken leg­en­den for­tæl­ler, at den skum­fød­te Afro­di­te steg op af ha­vet net­op her øst for Pa­fos. Den vold­somt ste­ne­de strand lok­ker ik­ke til lange op­hold, og man skal væ­re ha­bil svøm­mer, hvis man skal nå ud og rundt om det yder­ste lil­le klip­pe­skær.

Turist­fæl­de er og­så den ret­te be­teg­nel­se for en an­den Afro­di­te- se­vær­dig­hed – Afro­di­tes Bad tæt ved Lat­si, hvor tra­ve­tu­ren ad snørk­le­de sti­er og ud­sig­ten til Mid­del­ha­vet er det mest in­ter­es­san­te.

Ba­det er blot en me­get lil­le og us­sel grot­te, som iføl­ge over­le­ve­rin­ger­ne skul­le væ­re ste­det for man­ge af Afro­di­tes stæv­ne­mø­der.

Man ri­si­ke­rer at bli­ve me­re skuf­fet over grot­ten end man­ge turi­ster er over at se hvor lil­le Den Lil­le Havfrue i København i vir­ke­lig­he­den er.

Pa­fos- mosaik­ker­ne

Når man er fær­dig med Afro­di­te, kan man gå vi­de­re til se­vær­dig­he­der, som rent fak­tisk er se­vær­di­ge.

For ek­sem­pel Pa­fos- mosaik­ker­ne.

I godt 700 år fra 300 år f. Kr. var Par­fos Cy­perns ad­mi­ni­stra­ti­ve og po­li­ti­ske cen­trum, og fra den­ne gl­or­vær­di­ge for­tid stam­mer Pa­fos- mosaik­ker­ne, som en uhel­dig bon­de un­der pløj­ning stød­te på for 55 år si­den.

Mosaik­ker­ne, der be­fin­der sig i fi­re tid­li­ge­re ro­mer­ske rig­mands­vil­la­er, er be­ta­gen­de smuk­ke og me­get vel­hold­te, og in­teres­sen sam­ler sig ik­ke mindst om Dio­nysos hus, hvor mosaik­ker­ne for­tæl­ler om vi­nens fød­sel.

Gud­dom­me­lig vin

Ef­ter at ha­ve lært om vi­nens fød­sel i de fi­ne mosaik­ker ved Pa­fos, er det tid til at se på den rig­ti­ge va­re.

Vi le­jer bil og kø­rer op i de smuk­ke Troo­dos- bjer­ge, hvor ve­je­ne er go­de og kørs­len i ven­stre si­de ik­ke vol­der store pro­ble­mer. Kun skal man må­ske hol­de lidt øje med an­dre ik­ke sted­kend­te bi­li­ster, der ik­ke har er­fa­ring med bjerg­kør­sel. Det er let, al­le le­je­bi­ler har rø­de num­mer­pla­der.

Tem­pe­ra­tu­ren fal­der be­ha­ge­ligt, som vi be­væ­ger os op i et om­rå­de, der na­tur- og . byg­nings­mæs­sigt kan min­de lidt om Schweiz, og her­op­pe lig­ger de man­ge små vin­går­de, hvor gam­le hånd­værks­mæs-

si­ge dyder hol­des i hævd – af nød så­vel som ve­ne­ra­tion.

Cy­pern er et af ver­dens æld­ste vin­lan­de, men vin­dyrk­nin­gen har væ­ret i dyb kri­se og er først nu ved at gen­vin­de lidt af for­dums styr­ke, for­tæl­ler fru Ar­gy­ri­des fra Wa­sa Wi­ne­ry i den lil­le lands­by Va­sa Koila­ni­ou 25 km fra Li­ma­sol. Sam­men med dat­te­ren Re­bec­ca dri­ver hun Cy­perns ene­ste vin­gård med to kvin­der ved ro­ret.

Vi sma­ger os gen­nem Va­sa Wi­ne­rys ud­mær­ke­de vi­ne, hvor ik­ke mindst top­vi­nen Ma­rat­h­ef­ti­ko gør sig be­mær­ket. Den har da og­så li­ge vun­det en sølv­me­dal­je for 2012 år­gan­gen.

Til bords

En­kelt og rustikt. Så­dan er det cypri­o­ti­ske køk­ken. Vels­ma­gen­de først og frem­mest på grund af de fri­ske og go­de råva­rer. Raf­fi­ne­ment­er er det til gen­gæld ik­ke man­ge af.

Som på ud­sigts­re­stau­ran­ten Vik­la­ri tæt ved Pa­fos, hvor der kun er to ting på me­nu­en. Gris og kyl­ling – gril­let og ser­ve­ret med det, der må væ­re Mid­del­havs­om­rå­dets stør­ste po­m­mes fri­tes.

Kva­li­te­ten af ma­den er glim­ren­de, men det er først og frem­mest ud­sig­ten over Mid­del­ha­vet fra den højt­lig­gen­de re­stau­rant, der har gjort ste­det så po­pu­lært. Den ale­ne er næ­sten he­le rej­sen til Cy­pern værd.

An­dre ste­der er det værd at gø­re som cypri­o­ter­ne selv, ka­ste sig ud i en gang meze, et væld af små­ret­ter, der sen­der smagslø­ge­ne på en ap­pe­tit­lig rej­se Mid­del­ha­vet rundt. BT Rej­ser var in­vi­te­ret af Star­Tour

1.

1. Afro­di­tes Klip­pe. 2. Sen­sa­to­ri Resort Ap­hro­di­te Hills. 3. Pa­fos mosaik­ker­ne 4. Fri­sør­sa­lo­nen Hpo­do­to, som har haft sam­me in­de­ha­ver i et halvt år­hund­re­de. . 5. Så en­kelt – så godt! Rustik sa­lat ser­ve­ret på An­dreas Ta­vern i Pa­fos. Fo­to: Ole Ox­gren

4.

5.

3.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.