Kon­se­kvens og fa­re i For­mel 1

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

EN RÆK­KE NU­VÆ­REN­DE og tid­li­ge­re for­mel 1- kø­re­re har i de se­ne­ste må­ne­der eft er­lyst en me­re ri­si­ko­be­to­net For­mel 1. ’ Der skal væ­re me­re kon­se­kvens’ har væ­ret om­kvæ­det i de san­ge, blandt an­dre Niki Lau­da, Ki­mi Räik­kö­nen og Kevin Magnus­sen har sun­get om, at For­mel 1 er ble­vet for nemt og for ufar­ligt.

Sam­ti­dig har spor­tens så­kald­te ’ Stra­te­gi- grup­pe’ ved­ta­get en prin­cip­be­slut­ning om, at For­mel 1 skal gø­res me­re spek­taku­lært. Må­let er, at om­gang­sti­der­ne skal re­du­ce­res med fem- seks se­kun­der.

Mens hans kol­le­ga­er snak­ke­de om kon­se­kvens og stra­te­gi- grup­pen vedt­og dra­ma­tisk hur­ti­ge­re om­gang­sti­der, kæm­pe­de Ju­les Bi­an­chi for sit liv på et ho­spi­tal i Ni­ce. En kamp han tab­te 17. juli, da den 25-åri­ge fransk­mand dø­de af si­ne kvæ­stel­ser fra Ja­pans Grand Prix 2014.

PA­RA­DOKSALT? UMID­DEL­BART JA, men man skal li­ge gra­ve et spa­destik dy­be­re, in­den man af­skri­ver For­mel 1- fol­ket som en fl ok hyk­le­re, der den ene dag eft er­ly­ser mang­len­de kon­se­kvens og hur­ti­ge­re om­gang­sti­der, og den næ­ste græder til Bi­an­chis be­gra­vel­se.

For der er na­tur­lig­vis in­gen der øn­sker, at fl ere skal kom­me til ska­de el­ler om­kom­me. Men For­mel 1- kø­rer­ne vil ha­ve, at det bli­ver me­re ty­de­ligt, at de kan no­get sær­ligt – at de er en slags ’ kunst­ne­re’ med sær­li­ge ev­ner. Når der på yder­si­den af et kræ­ven­de sving er et afk ør­sel­s­a­re­al på stør­rel­se med Bil­kas par­ke­rings­plads, vir­ker For­mel 1 ik­ke sær­ligt svært – der er bog­sta­ve­ligt talt mas­ser af plads til at be­gå fejl. Det er her For­mel 1- kø­rer­ne snak­ker om ’ mang­len­de kon­se­kvens’. Når man la­ver en fejl, skal man gå i stå ude i gru­set el­ler øde­læg­ge bi­len – ik­ke ba­re dre­je fra ’ par­ke­rings­plad­sen’ ind på ba­nen igen.

MEN KON­SE­KVEN­SEN AF en fejl skal na­tur­lig­vis væ­re tab­te VM- po­int og ik­ke tab af liv el­ler før­lig­hed.

Og jeg tror i den for­bin­del­se ik­ke, at en re­duk­tion i om­gang­sti­der­ne på fem- seks se­kun­der vil gø­re sporten far­li­ge­re. Fak­tisk var om­gang­sti­der­ne for om­kring 10 år si­den be­ty­de­ligt la­ve­re end i dag. Si­den har man med nye reg­ler gjort bi­ler­ne lang­som­me­re og sam­ti­dig øget kra­ve­ne til sik­ker­heds­ni­veau­et for bå­de bi­ler og ba­ner. Der­for tror jeg på, at en til­ba­ge­ven­den til om­gang­sti­der fra om­kring 2004 i sik­re­re bi­ler og på bed­re ba­ner vil kun­ne for­bed­re un­der­hold­nin­gen uden at øge ri­si­ko­en.

FA­REN VIL AL­TID væ­re en del af fa­sci­na­tio­nen ved For­mel 1. Men der er trods snak om mang­len­de kon­se­kvens og ri­si­ko in­gen, der øn­sker de tragi­ske 1960ere el­ler 1970ere tilbage. Den­gang om­kom der oft e to- tre For­mel 1- kø­re­re om året, men sik­ker­he­den i bi­ler og på ba­ner er ble­vet me­get bed­re. Ju­les Bi­an­chi blev den før­ste kø­rer, der dø­de eft er en ulyk­ke i et grand­prix i me­re end 21 år. SPA- FRANCORCHAMPS, HVOR BEL­GI­ENS Grand Prix kø­res i eft er­mid­dag, er en old

school ra­cer­ba­ne, der by­der på me­gen af den kon­se­kvens, kø­rer­ne eft er­ly­ser på de me­re mo­der­ne au­todro­mer.

Må­ske net­op der­for er Spa-Francorchamps den mest po­pu­læ­re ba­ne blandt kø­re­re og til­sku­e­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.