’ Hun kom­mer til at æde si­ne ord’

Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl for­står ik­ke, hvor­for Met­te Fre­de­rik­sen ude­luk­ker at la­ve aft aler med DF uden om re­ge­rin­gen. Thu­le­sen tror, at S- for­man­den bli­ver klogere

BT - - NYHEDER - Tho­mas Nørgaard Andersen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau BT i går

PO­LI­TI­SKE AF­TA­LER

Når vir­ke­lig­he­den ram­mer So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes for­mand Met­te Fre­de­rik­sen, kom­mer hun til at æde si­ne ord om, at hun ik­ke vil la­ve po­li­ti­ske aft aler med Dansk Fol­ke­par­ti, med­min­dre Ven­stre og­så er med.

Det me­ner Dansk Fol­ke­par­tis for­mand, Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, der ik­ke for­står, hvor­for Met­te Fre­de­rik­sen på for­hånd vil ude­luk­ke aft a- ler med DF, hvis det kom­mer dan­sker­ne til go­de.

» Jeg tror, dan­sker­ne for­ven­ter, at vi i Fol­ke­tin­get vil sam­ar­bej­de om de ting, vi kan bli­ve eni­ge om. Hvis der er punk­ter, hvor So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og Dansk Fol­ke­par­ti na­tur­ligt kan bli­ve eni­ge til gavn for dan­sker­ne, så bør vi da gø­re det, uan­set hvad an­dre par­ti­er me­ner. Det er me­get mær­ke­ligt, at Met­te Fre­de­rik­sen læg­ger an­sva­ret for al­le po­li­ti­ske be­slut­nin­ger i hæn­der­ne på Lars Løk­ke Ras­mus­sen, « si­ger Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl og fort­sæt­ter:

» Jeg tror ik­ke, hen­des eget par­ti vil kun­ne for­stå en si­tu­a­tion, hvor S på for­hånd har ude­luk­ket et sam­ar­bej­de med DF. Hvis man ta­ger et ak­tu­elt punkt som dag­pen­ge­om­rå­det, hvor man sag­tens kan fo­re­stil­le sig, at DF, S og SF fi nder en god og fl ek­si­bel løs­ning. Skal det så væ­re op til Lars Løk­ke at af­gø­re, om vi kan bli­ve eni­ge? Jeg tror, Met­te Fre­de­rik­sen kom­mer til at æde si­ne ord, når de kon­kre­te po­li­ti­ske em­ner skal for­hand­les, « si­ger han.

En smu­le for­nær­met

I et stort in­ter­view med Ber­ling­s­ke si­ger Met­te Fre­de­rik- sen, at man ’ selv­føl­ge­lig ik­ke skal ha­ve en si­tu­a­tion, hvor DF pe­ger på Løk­ke, og at Thu­le­sen så tror, han kan la­ve po­li­tik med al­le mu­li­ge an­dre.’

Den ud­ta­lel­se gi­ver DF- for­man­den ik­ke me­get for:

» Det vir­ker som om, Met­te Fre­de­rik­sen er en smu­le for­nær­met over, at dan­sker­ne ik­ke gen­valg­te den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske re­ge­ring. Nu har vi få­et et fl er­tal, der pe­ger på en ny re­ge­ring. Men DF sag­de i valg­kam­pen, at vi vil nå så langt som mu­ligt med vo­res man­da­ter, og det be­ty­der, vi er klar til at sam­ar­bej­de med an­dre par­ti­er end Ven­stre. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.