’’

BT - - NYHEDER - Met­te Fre­de­rik­sen

Ud­læn­din­gepo­li­tik­ken er ut­ro­lig vig­tig, og vi skal ha­ve sty r på blandt an­det an­tal­let

tisk aft ale på ud­læn­din­ge­om­rå­det, der rum­mer de man­ge for­skel­li­ge re­le­van­te aspek­ter, og hvor no­get hand­ler om fl ygt­nin­ge og no­get om so­ci­al dum­ping. «

Men hvad sy­nes du om, at man har sat ydel­ser­ne så me­get ned?

Små be­løb

» Det er ty­de­ligt al­le­re­de nu, at be­slut­nin­gen er truff et lidt hur­tigt, og at re­ge­rin­gen ik­ke selv har væ­ret op­mærk­som på, at der nu er ta­le om nog­le me­get la­ve rå­dig­heds­be­løb. Men re­ge­rin­gen må selv for­kla­re, hvor­dan den vil få det til at fun­ge­re, « sag­de Met­te Fre­de­rik­sen i et in­ter­view til Ber­ling­s­ke i går

Og­så Thu­le­sen Da­hl er åben over­for et bre­de­re sam­ar­bej­de om ud­læn­din­ge:

» Met­te Fre­de­rik­sen næv­ner selv, at man har in­ter­es­se i at fø­re en stram­me­re ud­læn­din­gepo­li­tik, og her skal man hu­ske, at de ik­ke læn­ge­re er bun­det i den an­den ret­ning af De Ra­di­ka­le. Der­for er jeg spændt på at se, om So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne re­elt er klar til at fø­re en stram ud­læn­din­gepo­li­tik , « si­ger Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.