Zen­tro­pa for tid­ligt ude

BT - - DEBAT - FILM Pro­vo­kunst­ner PO­LI­TIK Med­lem, Ho­ved­sta­dens Re­gions­råd

Uwe Max Jen­sen

Film­sel­ska­bet Zen­tro­pa, der dri­ves af fi lmin­struk­tør Lars von Tri­er og fi lm­pro­du­cent Pe­ter Aal­bæk Jen­sen, har en fi lm om ter­r­or­an­gre­be­ne i København i fe­bru­ar 2015 i stø­be­ske­en. Fil­men får tit­len ’ Luk­ke­de øj­ne’ og skal in­stru­e­res af den dansk­af­g­han­ske fi lmin­struk­tør Ma­ny­ar Parwa­ni.

At man la­ver så­dan en fi lm, for­ar­ger mig ik­ke. Der er la­vet fi lm om et utal af af­stum­pe­de mor­de­re i ti­dens løb. Men hvis fi lmen skal ha­ve no­gen do­ku­men­ta­risk, op­ly­sen­de og for­kla­ren­de kva­li­tet – som Zen­tro­pa på­står, at det er hen­sig­ten med fi lmen – var det en for­del, hvis man ven­te­de med så­dan et pro­jekt, ind­til de fem mænd med uden­land­sk bag­grund, der i øje­blik­ket sid­der fængs­let for at ha­ve hjul­pet El- Hus­se­in, har væ­ret for ret­ten.

Øn­sker Zen­tro­pa ik­ke at få af­run­det hi­sto­ri­en med dis­se væ­sent­li­ge op­lys­nin­ger, er der ude­luk­ken­de ta­le om spe­ku­la­tion i en tragisk be­gi­ven­hed fra Zen­tro­pas si­de.

Tor­ben Kjær ( EL)

Ven­stre lo­ve­de i valg­kam­pen, om kap med So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, hvor man­ge mil­li­ar­der de vil­le gi­ve til sund­heds­væ­se­net, hvis de fi k mag­ten.

Øko­no­mi­for­hand­lin­ger­ne mel­lem stat og re­gio­ner er li­ge over­stå­et, og re­gio­ner­ne skal fi nde be­spa­rel­ser for hund­re­de­vis af mil­li­o­ner kro­ner, der vil be­ty­de fy­ring af per­so­na­le. Uger se­ne­re vil Ven­stre så la­ve en fi nans­lov, hvor de gi­ver én mil­li­ard kro­ner til sund­heds­væ­se­net for at vi­se, hvor go­de de er.

Det er så use­ri­øs en må­de at fø­re po­li­tik på et af sam­fun­dets vig­tig­ste om­rå­der. Man bur­de over­ve­je Ryt­te­ri­ets for­slag om at ud­skift e re­ge­rin­gen med en pro­fes­sio­nel be­sty­rel­se.

Zen­tro­pa for­be­re­der film om ter­ror i København. Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.