Nej, trans­køn­ne­de vil ac­cep­te­res nu

BT - - DEBAT - LINDA THOR PE­DER­SEN

Trans­po­li­tisk Tals­per­son, LGBT Dan­mark

på Ver­dens­sund­heds­or­ga­ni­sa­tio­nens ( WHO) li­ste over psy­ki­ske syg­dom­me, sen­der det et for­kert sig­nal. Det gi­ver nog­le den fejl­ag­ti­ge op­fat­tel­se, at vi er psy­kisk sy­ge. Ved at fj er­ne det fra li­sten, vil det bli­ve set som me­re nor­malt. Det er et pro­blem, at vi nog­le ste­der i sund­heds­væ­se­net bli­ver be­hand­let som om, at vi er psy­kisk sy­ge. Jeg tror, der vil ske en hold­nings­æn­dring, hvis man la­ve­de

NÅR TRANS­KØN­NET­HED STÅR

den­ne æn­dring, og vi vil­le få nem­me­re ad­gang til be­hand­lin­gen uden de her me­get grun­di­ge og lange ob­ser­va­tions­for­løb, vi skal igen­nem i dag. Ved be­hand­lin­ger op­ly­ses pa­tien­ter nor­malt om bi­virk­nin­ger, og så må pa­tien­ten selv væl­ge be­hand­lin­gen til el­ler fra. Men når det dre­jer sig om hor­mon­be­hand­lin­ger, er det ik­ke os, der ta­ger stil­ling til det, men der­i­mod no­get per­so­na­le, der vur­de­rer, om vi over­ho­ve­det skal ha­ve til­bud­det.

trå­dt i kraft i 2014. Så skul­le det ha­ve væ­ret

ÆN­DRIN­GEN SKUL­LE VÆ­RE

2015, og nu er det ud­skudt til 2017. Det kan sag­tens ta­ge fem år me­re.

man­ge år at fj er­ne ho­mo­seksu­a­li­tet fra li­sten, og der skar Dan­mark igen­nem og fj er­ne­de det. Det var med til at få det til at gå nem­me­re igen­nem in­ter­na­tio­nalt. Der er no­get sig­nal­vær­di i det, og det kan væ­re med til at skub­be ud­vik­lin­gen i den rig­ti­ge ret­ning. Vi ved jo ik­ke, om vi skal ven­te 10 år til. Med de sy­ste­mer, vi har i dag, er vi vant til at ven­te. Men jeg vil sta­dig si­ge, at vi ba­re skal se at få det gjort og få det fj er­net.

DET TOG OG­SÅ

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.