Ja, æn­dring skal væ­re in­ter­na­tio­nal

BT - - DEBAT - FLEM­M­ING MOR­TEN­SEN

Sund­heds­ord­fø­rer ( S)

fast, og det er og­så WHOs hold­ning, at trans­køn­net­hed ik­ke er en syg­dom, og der­for er der i WHO et ar­bej­de i gang for at la­ve en an­den placering af den re­gi­stre­ring, som man la­ver i sund­heds­væs­net, når man rå­d­gi­ver og vej­le­der per­so­ner, som har iden­ti­tets­pro­ble­mer og er trans­køn­ne­de. Det gi­ver god me­ning at la­ve den æn­dring in­ter­na­tio­nalt, da vi bru­ger vo­res re­gi­stre­rings­sy­ste­mer i sund­heds­væ­se­net på tværs af græn­ser.

VI HAR SLÅ­ET

WHO, for­di det er nød­ven­digt at få løft et den­ne re­gi­stre­rings­op­ga­ve i en in­ter­na­tio­nal sam­men­hæng, li­ge­som vi løft er al­le an­dre sund­heds­mæs­si­ge re­gi­stre­rin­ger in­ter­na­tio­nalt. Det er og­så med til at hjæl­pe trans­køn­ne­de i an­dre de­le af ver­den ud af en stig­ma­ti­se­ring. At vi har æn­dret loven og ind­ført juri­disk køns­skift e, har sendt sig­na­ler til he­le ver­den om at ta­ge de trans­køn­ne­de al­vor­ligt. Der­for me­ner jeg, at det er det helt rig­ti­ge at gø­re. Vi er helt frem­me i sko­e­ne an­gå­en­de det her, og der­for si­ger jeg til de trans­køn­ne­de i Dan­mark: For­stå

VI VEN­TER PÅ

nu, hvad der bli­ver sagt po­li­tisk. Vi er i pro­ces. Jeg er og­så utå­l­mo­dig, men jeg ved, at man er på spo­ret, og der er ik­ke no­gen, der for­hin­drer pro­ces­sen. Men nog­le ting ta­ger tid.

front­lø­ber. Den tid­li­ge­re re­ge­ring la­ve­de juri­disk køns­skift e, der var en me­get mar­kant og po­si­tiv lov­giv­ning. Der­for er sig­na­let sendt. Vi stig­ma­ti­se­rer ik­ke trans­køn­ne­de. Vi ta­ger de­res pro­blem­stil­lin­ger og per­son­li­ge ud­for­drin­ger al­vor­ligt. Vi vil hjæl­pe dem, og vi vil ha­ve, at vo­res de­mo­kra­ti rum­mer den­ne lil­le mi­no­ri­tet.

DAN­MARK ER AL­LE­RE­DE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.