FOR­SIG­TI­GE FRE­DE­RIK­SEN ’’

Met­te Fre­de­rik­sen gav i we­e­ken­den en ræk­ke in­ter­view som op­takt til S- som­mer­grup­pe­mø­de

BT - - DEBAT -

Når en ny par­ti­for­mand la­ver en ræk­ke til­træ­del­ses­in­ter­view, skal man se på det eft er­lad­te ind­tryk. Hvad er det for­man­den øn­sker står tilbage, når man læg­ger ræk­ken af in­ter­view op ved si­den af hin­an­den, og hvad er det, som hun ik­ke øn­sker skal fyl­de no­get. Kon­klu­sio­nen er klar oven­på Met­te Fre­de­rik­sens in­ter­view: Bu­si­ness as usu­al. Man kun­ne væ­re fræk og si­ge, at Met­te Fre­de­rik­sen la­ver en Løk­ke. Da Løk­ke før­ste gang blev stats­mi­ni­ster i 2009, var det før­ste, han gjor­de, at ved­ken­de sig arv og gæld po­li­tisk. Han sig­na­le­re­de kon­ti­nu­i­tet. Væl­ger­ne kun­ne for­ven­te det Ven­stre, de kend­te. Al­le tan­ker om pa­lads­re­vo­lu­tio­ner blev hur­tigt ma­net i jor­den. Ik­ke mindst for­di han selv hav­de væ­ret en så cen­tral del af det pro­jekt, An­ders Fogh Ras­mus­sen hav­de stå­et i spid­sen for, li­ge­som Met­te Fre­de­rik­sen har væ­ret en cen­tral del af det pro­jekt, Hel­le Thor­ning- Sch­midt hav­de stå­et i spid­sen for. Ved Løk­kes før­ste til­træ­del­se som stats­mi­ni­ster de­fi ne­re­de han en slags valg­s­prog, som be­skrev, hvad han vil­le må­les på. Det var helt en­kelt og ukon­kret: Dan­mark gen­nem kri­sen med fær­re­st mu­li­ge men­ne- ske­li­ge om­kost­nin­ger. Et valg­s­prog, Thor­ning si­den om­for­mu­le­re­de og gjor­de til sit. Met­te Fre­de­rik­sens valg­s­prog er den dob­bel­te bund­linje. Med det me­ner hun, at sund øko­no­mi og so­ci­a­le frem­skridt skal fø­les ad. Hun in­si­ste­rer på, at S skal væ­re det sam­me par­ti, uan­set om man er i re­ge­ring el­ler op­po­si­tion, og hun be­skri­ver par­ti­et som ’ pro­g­res­sivt’. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne er alt­så et par­ti, der he­le ti­den del­ta­ger i re­for­mer. Og så pla­ce­rer hun S til ven­stre for mid­ten - til for­skel fra S i valg­kam­pen, hvor man stod i cen­trum - men hun si­ger og­så, at det ik­ke er ret langt væk fra mid­ten. NÅR EN NY for­mand til­træ­der, hå­ber og tror man­ge par­ti­fæl­ler, me­di­er og væl­ge­re, at nu kom­mer det nye, store pro­jekt, som man har suk­ket eft er. Men det kom­mer sjæl­dent fra før­ste dag. Met­te Fre­de­rik­sen har da hel­ler ik­ke no­get pres­se­ren­de be­hov for at la­ve en stor, for­kro­met plan li­ge nu. Der­for gli­der hun og­så be­hæn­digt af på al­le spørgs­mål om skat, ud­læn­din­ge, fædre- bar­sel og dag­pen­ge med sæt­nin­ger som ’ jeg har ik­ke yder­li­ge­re at til­fø­je’ og ’ vi skal ta­ge tin­ge­ne i den rig­ti­ge ræk­ke­føl­ge’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.