Hver an­den elev i 8. og 9. klas­se me­ner ik­ke, at mus­li­mer bør ha­ve yt­rings­fri­hed. Er det be­kym­ren­de?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. dk/ ditbt kl. 09.53 LÆR BØRN OM FREM­ME­DE På fa­ce­book. dk/ ditbt kl. 11.07 YTRINGSBEGRÆNSNING På fa­ce­book. dk/ ditbt kl. 11.24 MUS­LI­MERS EGEN SKYLD På fa­ce­book. dk/ ditbt kl. 12.41

Nej,

de skal nok æn­dre me­ning med ti­den

SØR­GE­LIGT

In­ge Andersen

Lis Jeppesen

Ja,

det skal ta­ges me­get al­vor­ligt

4.106 stem­mer på bt. dk

Sør­ge­ligt at så man­ge un­ge har få­et en så dår­lig en op­dra­gel­se og for­stå­el­se for, hvad yt­rings­fri­hed er. Når vi har yt­rings­fri­hed, gæl­der det al­le bor­ge­re i lan­det uan­set tro el­ler seksu­a­li­tet. Desvær­re ved de åben­bart ik­ke bed­re. Så nu må der stram­mes op.

Da­ni­el Cor­nel­sen

Man bur­de må­ske un­der­vi­se børn i for­skel­li­ge kul­tu­rer og gi­ve dem en for­stå­el­se af, at ting, der kom­mer ude­fra, slet ik­ke er far­li­ge, og at vi sag­tens kan bo si­de om si­de og sam­men sty­re vo­res fæl­les land.

Frank Andersen

Skræm­men­de. I min op­tik gi­ver det in­gen me­ning at kal­de det yt­rings­fri­hed, hvis det ik­ke er gæl­den­de for al­le. Så hed­der det ytringsbegrænsning. Det kun­ne må­ske væ­re for­di, vi, der har budt mus­li­mer­ne vel­kom­men til vo­res land, bli­ver kaldt så me­get grimt af vis­se grup­per af mus­li­mer, der vi­ser så stor en utak­nem­lig­hed, som så præ­ger de helt un­ge mus­li­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.