Re­ge­rin­gen i op

Den ny skat­te­mi­ni­ster blæ­ser til kamp mod Skats ud­skæld­te me­to­der

BT - - NYHEDER - Kaa­re Kron­berg kaak@ bt. dk Karsten Lauritzen, skat­te­mi­ni­ster

SKAT

Skat­te­mi­ni­ster Karsten Lauritzen ( V) vil nu hug­ge brem­sen i over­for en om­stridt prak­sis i Skat, hvor te­le­sel­ska­ber pres­ses til at ud­le­ve­re op­lys­nin­ger om dan­sker­nes brug af mo­bil­te­le­fo­ner.

Mi­ni­ste­rens be­slut­ning kom­mer eft er, at BT i som­me­ren 2013 i en ar­ti­kel­se­rie af­slø­re­de, at Skat pres­se­de te­le­sel­ska­ber­ne til at ud­le­ve­re de føl­som­me oplys­nin­ger­ne, som bl. a. hvem vi rin­ger til, og hvor­fra vi rin­ger, trods ad­vars­ler om, at det var i strid med EU- reg­ler for pri­vat­li­vets fred på te­le­om­rå­det.

Eft er BTs ar­tik­ler end­te stri­den i EU- Kom­mis­sio­nen, som si­den er kom­met med en ufor­mel til­ba­ge­mel­ding, hvor den dan­ske kon­trol­lov bli­ver kri­ti­se­ret for ik­ke i til­stræk­ke­lig grad at be­skyt­te den en­kel­te bor­ger.

Det har man si­den ar­bej­det på i mi­ni­ste­ri­et, men nu væl­ger Karsten Lauritzen en­de­gyl­digt at skrot­te ord­nin­gen.

Det si­ger han i et in­ter­view med BT.

» Det er et me­get stort ind­greb i folks pri­vat­liv, at Skat i al­min­de­lig kon­tro­lak­ti­vi­tet kan få ad­gang til, hvem man har rin­get til, og hvor man i den giv­ne si­tu­a­tion har be­fun­det sig hen­ne. Den hjem­mel kom­mer ik­ke med mig som skat­te­mi­ni­ster. Det kan jeg si­ge klart og ty­de­ligt. «

Off en­siv mod me­to­der­ne

Karsten Lauritzen har blot sid­det i sin mi­ni­ster­stol i Skat­te­mi­ni­ste­ri­et i to må­ne­der, men den un­ge mi­ni­ster har al­le­re­de ind­ledt en off en­siv mod Skats kri­ti­se­re­de og be­ryg­te­de me­to­der.

Det er min­dre end en uge si­den, at Karsten Lauritzen og­så sat­te en stop­per for et an­det af Skats om­dis­ku­te­re­de værk­tø­jer i kam­pen mod skat­tes­ny­de­re, nem­lig et for­bud mod at skat­te­folk uhin­dret kan va­de ind i folks ha­ver, når der er mi­stan­ke om sort ar­bej­de. En be­fø­jel­se som Skat fi k un­der den fo­re­gå­en­de re­ge­ring.

Karsten Lauritzen un­der­stre­ger, at det ud­over bor­ger­nes rets­sik­ker­hed og pri­vat­liv og­så hand­ler om til­li­den til Skat.

» I gam­le da­ge hav­de man en fast­net­te­le­fon, nu har vi en mo­bil­te­le­fon, vi bæ­rer med os he­le ti­den. Det vil si­ge, at Skat kan få ad­gang til rig­tig man­ge pri­va­te op­lys­nin­ger. Ale­ne det for­hold kan og­så svæk­ke til­li­den til Skat, for­di der er dan­ske­re, som vil bli­ve be­kym­re­de over, at de­res op­lys­nin­ger vil bli­ve mis­brugt. Så det hand­ler og­så om ik­ke at stille Skats me­d­ar­bej­de­re i en si­tu­a­tion, hvor der stil­les spørgs­mål ved, om de kan hånd­te­re dis­se op­lys­nin­ger. «

Po­li­tiets om­rå­de

Iføl­ge Karsten Lauritzen skal Skat frem­over gi­ve sa­gen vi­de­re til po­li­ti­et, hvis man øn­sker at få ad­gang til dan­sker­nes føl­som­me te­le­op­lys­nin­ger.

Skats jagt på te­le­op­lys­nin­ger har væ­ret et yderst be­tændt em­ne, eft er BT i som­me­ren 2013 be­skrev, at Skat uden en dom­mer­ken­del­se for­søg­te at tvin­ge lan­dets te­le­sel­ska­ber til at ud­le­ve­re dybt for­tro­li­ge op­lys­nin­ger om, hvem kun­der­ne hav­de rin­get til og mod­ta­get opkald fra, og hvor de hav­de op­holdt sig på be­stem­te tids­pun­ker.

Te­le­sel­ska­ber­ne næg­te­de at afl eve­re de for­tro­li­ge op­lys­nin­ger med bl. a. hen­vis­ning til grund­loven og EU- ret­ten, hvil­ket re­sul­te­re­de i, at Skat gav dem dag­bø­der.

Skul­le po­li­ti­et ha­ve de sam- me op­lys­nin­ger, vil­le det kræ­ve en dom­mer­ken­del­se og en mi­stan­ke om en for­bry­del­se, der kan gi­ve mindst seks år.

Over­hør­te ad­vars­ler

Sa­gen om te­le­op­lys­nin­ger blev end­nu me­re kon­tro­ver­si­el, da det og­så kom frem, at Skat hav­de ig­no­re­ret ad­vars­ler om, at ind­hen­tel­sen af de for­tro­li­ge op­lys­nin­ger var i strid med EU’s reg­ler fra Er­hvervs­sty­rel­sen, spek­ten for dan­sker­nes pri­vat­liv. Eft er min po­li­ti­ske hold­ning er det ik­ke ret el­ler ri­me­ligt, at man skal ud­le­ve­re så føl­som­me op­lys­nin­ger til Skat, selv om det kan væ­re et eff ek­tivt mid­del at lø­se op­ga­ver med. «

Kan det ik­ke gå ud over eff ek­ti­vi­te­ten i Skat, at du ind­kræn­ker dets be­fø­jel­ser?

Po­li­ti­ske ram­mer

» Det er da en væ­sent­lig po­in­te. Jeg kan godt for­stå, hvis an­sat­te i Skat har spurgt sig selv, hvor­dan de kun­ne ind­kræ­ve pen­ge let­test og bil­ligst. Men der er det, at vi po­li­ti­ke­re skal sæt­te nog­le ram­mer og si­ge, at ’ der jo ik­ke kun er et eff ek­ti­vi­tets­hen­syn, men og­så et sam­funds­hen­syn.’ I til­fæl­det med te­le­op­lys­nin­ger be­står sam­funds­hen­sy­net i bor­ger­nes pri­vat­liv og rets­sik­ker­hed, og det ve­jer tun­ge­re end øn­sket om eff ek­ti­vi­tet. «

Men du er ik­ke ban­ge for, at du sæn­ker eff ek­ti­vi­te­ten, når du fo­ku­se­rer på rets­sik­ker­he­den?

» Ik­ke i for­hold til det her om­rå­de. Der er trods alt et for­holds­vis be­græn­set an­tal sa­ger, hvori Skat har øn­sket at bru­ge det­te værk­tøj.

Men det vil al­tid væ­re en af­vej­ning; hen­sy­net til hvor hur­tigt, eff ek­tivt og bil­ligt vi kan gø­re tin­ge­ne, og så an­dre hen­syn som rets­sik­ker­hed samt at vær­ne om nog­le af de ting, der står i grund­loven. Og der vil jeg si­ge, at jeg som po­li­ti­ker for­sø­ger at pla­ce­re mig tæt på bor­ge­rens si­de, og ik­ke på sy­ste­mets og sta­tens si­de. «

Mi­ni­ste­rens be­slut­ning om, at Skat ik­ke læn­ge­re må hen­te op­lys­nin­ger fra te­le­sel­ska­ber om bor­ger­nes brug af mo­bil­te­le­fo­ner, vil ind­gå i en rets­sik­ker­heds­pak­ke I. Til for­å­ret kom­mer end­nu en rets­sik­ker­heds­pak­ke II, hvor skat­te­kon­trol­loven skal mo­der­ni­se­res.

MANDAG 24. AU­GUST 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.