’’

BT - - NYHEDER -

For mig hand­ler det om respek­ten for dan­sker­nes pri­vat­liv

som har an­sva­ret for, at EU’s stren­ge krav til be­skyt­tel­se af pri­vat­li­vets fred på te­le­om­rå­det bli­ver over­holdt i Dan­mark.

Tog dit eget mi­ni­ste­ri­um fejl, da det blev ved med at kræ­ve de for­tro­li­ge op­lys­nin­ger?

» Skat­te­mi­ni­ste­ri­ets em­beds­mænd er sat i ver­den for at løft e op­ga­ven med at ind­kræ­ve den skat, der fi nan­si­e­rer vo­res vel­færds­sam­fund. Jeg har ik­ke no­get at ud­sæt­te på de me­d­ar­bej­de­re, hver­ken i mi­ni­ste­ri­et el­ler i Skat, der har vur­de­ret, at den prak­sis lå in­den for de juri­di­ske ram­mer. Dem, man kan kri­ti­se­re, er de mi­ni­stre, der har sagt, at ’ det skal I ba­re gø­re’, og det er der, jeg ret­ter min kri­tik hen. «

Karsten Lauritzen er tid­li­ge­re retsord­fø­rer for Ven­stre, og den gam­le me­ti­er er til­sy­ne­la­den­de no­get, der kom­mer til at præ­ge hver­da­gen i Skat­te­mi­ni­ste­ri­et. Han læg­ger i hvert fald ik­ke skjul på, at han er pa­rat til at stille sig tæt­te­re på bor­ge­rens si­de.

» For mig hand­ler det om re-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.