Pgør med Skat

BT - - NYHEDER -

MANDAG 24. AU­GUST 2015 te­mi­ni­ster, at der skal pen­ge i kas­sen for at fi nan­si­e­re vel­færds­sam­fun­det. «

2. Har Ven­stre en del af an­sva­ret for den kri­ti­se­re­de kul­tur i Skat ( Ven­stre iværk­sat­te un­der VKre­ge­rin­gen de ud­skæld­te pro­jek­ter ’ Pro­jekt Mo­ney Trans­fer’ og ’ Pro­jekt Cre­dit Card’, der si­den har aff ødt en ræk­ke be­tænd­te sa­ger. Bl. a. sa­gen om fo­to­mo­del­len Ca­mil­la Vest.)?

» Selv­føl­ge­lig har vi et an­svar. Ti­den har æn­dret sig. Der har væ­ret me­get fo­kus på, at Skat ik­ke løft ede sin kon­tro­l­op­ga­ve på for­nuft ig vis, og det har tid­li­ge­re skat­te­mi­ni­stre med for­skel­li­ge par­ti­far­ver haft fo-

kus på. Jeg har så et an­det fo­kus. «

3. Man­ge skat­te­mi­ni­stre før dig har haft rets­sik­ker­heds­mæs­sigt go­de in­ten­tio­ner, men er ble­vet knæk­ket af den stær­ke kul­tur i Skat. Kan kul­tu­ren ik­ke knæk­ke dig?

» Jeg er ik­ke ba­re mi­ni­ster, men og­så par­la­men­ta­ri­ker, og hvis man har en svær op­ga­ve, skal man ba­re sør­ge for at sik­re sig et bredt fl er­tal. Det po­li­ti­ske fl er­tal er det, der af­gør, om det her pro­jekt lyk­kes el­ler ej. Har man 90 man­da­ter, så har man ret. « DEN­NE TE­LE­FON OVER­VÅ­GES AF

Skat­te­mi­ni­ster Karsten Lauritzen ( V) er klar til at la­de bor­ger­nes pri­vat­liv ve­je tun­ge­re end Skats ef­fek­ti­vi­tet.

Fo­to: Sø­ren

TIRS­DAG 17. SEP­TEM­BER 2013,

4. OK­TO­BER 2013

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.