Sa­gen kort

BT - - NYHEDER -

Skat hav­de i en ræk­ke til­fæl­de bedt mu­li­ge skat­tey­de­re el­ler de­res te­le­sel­ska­ber om en ræk­ke me­re el­ler min­dre de­tal­je­re­de op­lys­nin­ger om en­kel­te per­so­ners brug af te­le­fon og sms. Te­le­sel­ska­ber­ne har imid­ler­tid i langt de fl este til­fæl­de næg­tet at ud­le­ve­re dis­se for­tro­li­ge og per­son­føl­som­me op­lys­nin­ger. Er­hvervs­sty­rel­sen un­der Er­hvervs- og Vækst­mi­ni­ste­ri­et, der er så­kaldt na­tio­nal te­le­myn­dig­hed med an­svar for at EUs reg­ler om be­skyt­tel­se af te­le­op­lys­nin­ger føl­ges i Dan­mark, fastslog, at Skat slet ik­ke har ret til dis­se op­lys­nin­ger, idet de eft er EUs reg­ler skal be­kyt­tes og kun kan ud­le­ve­res i sa­ger om grov kri­mi­na­li­tet.

Skat hæv­de­de dog og­så at ha­ve ret til op­lys­nin­ger via skat­te­kon­trol­lovens § 8D, hvoraf det frem­går, at Skat fra fi rma­er el­ler myn­dig­he­der har ret til de op­lys­nin­ger, der ’ skøn­nes at væ­re af væ­sent­lig be­tyd­ning for skat­te­lig­nin­gen’. Skat fort­sat­te trods ad­vars­ler fra Er­hvervs­sty­rel­sen med at ind­hen­te op­lys­nin­ger. Det kom end­da frem, at em­beds­mænd i Skat­te­mi­ni­ste­ri­et hav­de re­di­ge­ret i et no­tat, så Er­hvervs­sty­rel­sens ad­vars­ler blev slet­tet.

Stri­den end­te i som­me­ren 2013 i EU- Kom­mis­sio­nen, der skul­le vur­de­re, om Skat kun­ne ind­hen­te de for­tro­li­ge op­lys­nin­ger.

Si­den er kom­mis­sio­nen kom­met med en ufor­mel til­ba­ge­mel­ding på em­beds­mands­ni­veau. Kom­mis­sio­nen men­te umid­del­bart, at Skats prak­sis var i over­ens­stem­mel­se med e- da­ta­be­skyt­tel­ses­di­rek­ti­vet, men vur­de­re­de sam­ti­dig, at den dan­ske lov­giv­ning ( skat­te­kon­trol­loven) ik­ke in­de­holdt til­stræk­ke­li­ge be­skyt­tel­ses­ga­ran­ti­er på om­rå­det for den en­kel­te bor­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.