UD MED SPROGET!

BT - - NYHEDER -

BT har stil­let skat­te­mi­ni­ster Karsten Lauritzen tre skar­pe spørgs­mål:

1. Hvad er vig­tigst: rets­sik­ker­hed el­ler eff ek­ti­vi­tet i Skat?

» Det ene ude­luk­ker ik­ke nød­ven­dig­vis det an­det. Men mit ud­gangs­punkt vil al­tid væ­re at stille mig på bor­ge­rens si­de. Det vil si­ge rets­sik­ker­he­den. Men jeg har jo og­så en op­ga­ve som skat-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.