He­le fa­mi­li­en kan nu støt­te Ni­co­lais kamp mod tu­mor

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk

SOL­STRÅ­LE

Syv- åri­ge Ni­co­lai Sø­ren­sen skal be­hand­les for hjer­ne­tu­mor i USA. Tak­ket væ­re en pri­vat ind­sam­ling er der nu ble­vet råd til, at he­le fa­mi­li­en kan væ­re ved hans si­de.

Syv- åri­ge Ni­co­lai er net­op nu på vej til Hou­ston i USA, hvor han vil mod­ta­ge ot­te ugers strå­le­be­hand­ling for at få fjer­net sin tu­mor i hjer­nen. Han ri­si­ke­re­de at skul­le ta­ge over At­lan­ter­ha­vet kun med mo­de­ren Anja Sø­ren­sen, men tak­ket væ­re en pri­vat ind- sam­ling lyk­ke­des det til sidst at få sam­let pen­ge nok til, at he­le fa­mi­li­en føl­ger med Ni­co­lai til USA.

Ni­co­lai har al­le­re­de væ­ret igen­nem tre ope­ra­tio­ner for at bli­ve be­fri­et for en så­kaldt hypo­fy­se- tu­mor, der er en svulst i hjer­nen. Men den bli­ver ved med at vok­se ud igen, og læ­ger­ne i Dan­mark kun­ne ik­ke hjæl­pe ham me­re. Der­for be­ta­ler de dan­ske myn­dig­he­der for Ni­co­lais strå­le­be­hand­ling i USA, samt hans og mo­de­ren Anja Sø­ren­sens ud­gif­ter til rej­se og op­hold.

Hav­de ik­ke råd

Fa­mi­li­en Sø­ren­sen øn­ske­de sig bræn­den­de at væ­re sam­let i den­ne svæ­re tid for Ni­co­lai, men de hav­de ik­ke de 200.000 kr., der skul­le til for at dæk­ke ud­gif­ter­ne til fly­bil­let­ter, ot­te ugers kost og lo­gi, bil­le­je og for­sik­rin­ger til fa­de­ren Per Sø­ren­sen og Ni­co­lais tre brød­re, Ni­cki, Vi­ctor og To­bi­as. Der­for blev der sat en pri­vat ind­sam­ling i gang, og ef­ter en lang­som be­gyn­del­se kom der ef­ter­hån­den så me­get luft un­der vin­ger­ne, at de nu bæ­rer he­le fa­mi­li­en Sø­ren­sen til Hou­ston.

» De ( fa­mi­li­en, red.) er helt op­pe i sky­er­ne over al den støt­te, de har mod­ta­get. De er lyk­ke­li­ge og tak­nem­me­li­ge. Det har væ­ret de­res stør­ste øn­ske at kom­me af sted sam­let, « si­ger Sa­ra Newe, som er med i grup­pen, der ad­mi­ni­stre­rer Fa­ce­book- si­den ’ Følg Ni­co­lais tur til Hou­ston’.

Ni­co­lai Sø­ren­sen har al­le­re­de væ­ret igen­nem tre ope­ra­tio­ner for at bli­ve be­fri­et for en så­kaldt hypo­fy­se- tu­mor, der er en svulst i hjer­nen. Men den bli­ver ved med at vok­se ud igen. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.