Far genop­li­ver druk­net søn

BT - - NYHEDER - Den 11- åri­ge dreng ba­de­de her på Gre­nen. Sten Jen­sen og Mat­hil­de Gra­ver­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Ar­kiv­fo­to: Iris

ULYK­KE

En jysk far og hans 11- åri­ge søn vil næp­pe glem­me sen­som­mer­søn­da­gen 23. au­gust 2015, hvor søn­nen var ude at ba­de på Dan­marks spids, Gre­nen i Ska­gen.

En ba­de­tur, der nær hav­de ko­stet søn­nen li­vet.

» Den 11- åri­ge dreng kom­mer i pro­ble­mer helt ude på Gre­nen, hvor han er ude at ba­de. Dren­gen fal­der an­gi­ve­ligt i et he­ste­hul, og som jeg har få­et det op­lyst, er det hans far, der red­der ham op, « for­tæl­ler vagt­chef ved Nord­jyl­lands Po­li­ti Hen­rik Beck.

Dren­gen, der er fra Ho­bro, får hjer­te­stop, men med en hur­tig ind­sats fra fa­de­ren bli­ver han genop­li­vet.

» Han slip­per for­ment­lig fra hæn­del­sen uden mén, « for­tæl­ler Hen­rik Beck.

Umid­del­bart ef­ter genop­liv­nin­gen af søn­nen an­kom po­li­ti og am­bu­lan­ce til ste­det, og dren­gen var ved be­vidst­hed, da han blev kørt væk i am­bu­lan­cen.

Vagt­che­fen ad­va­rer mod at ba­de ved Gre­nen: » Det er ge­ne­relt rig­tig far­ligt at ba­de ude på Gre­nen. Der er fle­re strøm­me, som mø­des, og det bli­ver rig­tig far­ligt med ek­sem­pel­vis he­ste­hul­ler. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.