De ri­ge ryk­ker sam­men

BT - - NYHEDER - Ida Meyer Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

PO­LA­RI­SE­RING

Det er en sti­gen­de ten­dens, at de ri­ge­ste dan­ske­re bo­sæt­ter sig i de kom­mu­ner, hvor der bor an­dre ri­ge dan­ske­re.

Det vi­ser en ny analyse fra Ar­bej­der­be­væ­gel­sens Er­hvervs­råd, AE- Rå­det, skri­ver Jyl­lands- Po­sten.

I kom­mu­ner som Gentofte Kom­mu­ne og Lyng­by- Ta­ar­bæk Kom­mu­ne er an­de­len af lan­dets ri­ge­ste én pct. af be­folk­nin­gen ste­get med hen­holds­vis 29 pct. og 23 pct. si­den 2000. Sam­ti­dig har kom­mu­ner med fær­re­st ri­ge op­le­vet et fald i sam­me pe­ri­o­de.

Iføl­ge ana­ly­se­chef i AE- Rå­det Jo­nas Schytz Juul er tal­le­ne et ud­tryk for en vok­sen­de ghet­tois­e­ring af Dan­mark:

» Den ud­vik­ling ud­for­drer sam­men­hængs­kraf­ten i Dan­mark, for­di man får min­dre for­stå­el­se for an­dres pro­ble­mer. Det gæl­der i beg­ge en­der af sam­funds­ska­la­en. «

Den ne­der­ste græn­se for at kom­me med i den ri­ge­ste ene pro­cent af den dan­ske be­folk­ning er en dis­po­ni­bel ind­komst på 765.000 kro­ner ef­ter skat.

De ri­ge­ste dan­ske­re sø­ger der­hen, hvor der i for­vej­en bor man­ge ri­ge – som f. eks. her i Gentofte. Fo­to. Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.