JEG VIL­LE B FOR­MODET TOGTERRORISTS FOR­KLA­RING:

BT - - NYHEDER - Sten Jen­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

FOR­KLA­RING

Den 26- åri­ge tungt be­væb­ne­de ma­rok­ka­ner, der fre­dag skød og sår­e­de ad­skil­li­ge pas­sa­ge­rer i et tog mel­lem Am­ster­dam og Pa­ris, før han blev over­man­det af to ame­ri­kan­ske sol­da­ter i ci­vil, vil­le ik­ke be­gå en ter­r­or­mas­sa­kre, men blot stjæ­le fra pas­sa­ge­rer­ne.

Så­dan ly­der den an­hold­tes for­kla­ring iføl­ge man­dens ad­vo­kat, op­ly­ser den bri­ti­ske avis The Te­le­graph på sin hjem­mesi­de, hvor avi­sen ci­te­rer dag­bla­det Le Pa­ri­si­en.

» Han for­står ik­ke, hvor­for den her hi­sto­rie er ble­vet så stor og vig­tig. Han si­ger, at han blot vil­le af­pres­se pas­sa­ge­rer­ne i to­get for pen­ge, in­tet an­det. Han be­næg­ter, at der har lig­get no­gen ter­r­or­pla­ner til grund for det, han har gjort. Det får ham nær­mest til at gri­ne, « si­ger ma­rok­ka­ne­rens ad­vo­kat.

Man­den stod på to­get i Bruxel­les, med­brin­gen­de en stor ta­ske, hvor han hav­de gemt si­ne vå­ben.

Ar­se­na­let om­fat­te­de en Ka­las­h­ni­kov- au­to­ma­trif­fel, en tysk Lu­ger- pi­stol samt kni­ve og op mod en snes ma­ga­si­ner med am­mu­ni­tion. Til­sam­men nok til at be­gå en om­fat­ten­de mas­sa­kre blandt de 550 pas­sa­ge­rer, der var med to­get.

Sov på ba­ne­går­den

Iføl­ge ad­vo­ka­ten for­kla­rer den 26- åri­ge, at han fandt ta­sken med de man­ge vå­ben samt en mo­bil­te­le­fon på sta­tio­nen i Bruxel­les, hvor han hav­de so­vet.

Han si­ger des­u­den, at han er hjem­løs, og at hans iden­ti- tetspa­pi­rer er ble­vet stjå­let i Bruxel­les.

Det er si­den an­hol­del­sen kom­met frem, at sik­ker­hedsmyn­dig­he­der­ne i så­vel Spa­ni­en som Frankrig kend­te man­den på grund af hans ra­bi­a­te is­la­mi­sti­ske hold­nin­ger og til­knyt­ning til ’ en ra­di­kal is­la­mi­stisk be­væ­gel­se’, som den fran­ske in­den­rigs­mi­ni­ster Ber­nard Ca­ze­ne­u­ve har sagt.

Og­så bel­gisk po­li­ti hav­de ham i kik­ker­ten.

Har ar­bej­det som ma­ler

Han har i en pe­ri­o­de bo­et i Spa­ni­en og kom til Frankrig i 2014. Han si­ges des­u­den at ha­ve væ­ret i Sy­ri­en via Tyr­ki­et i maj - hvil­ket han be­næg­ter.

Iføl­ge ad­vo­ka­ten er det rig­tigt, at han har op­holdt sig i Spa­ni­en, men her­til si­ger den 26- åri­ge, at han har ar­bej­det som ma­ler og i øv­rigt har to dom­me for narkos­mug­ling.

Den bri­ti­ske avis ci­te­rer og­så den fran­ske avis Le Fi­ga­ro for, at han har for­kla­ret, at han hav­de ta­get no­get be­ro­li­gen­de for at kun­ne gen­nem­fø­re det rø­ve­ri, han si­ger, han var i gang med på to­get.

At han mu­lig­vis har væ­ret på­vir­ket, un­der­støt­tes må­ske af de for­kla­rin­ger om hans til­stand, som de to ame­ri­ka­ne­re der uska­de­lig­gjor­de ham ved at slå ham be­vidst­løs, har af­gi­vet. Her si­ger de iføl­ge Le Fi­ga­ro, at han vir­ke­de, ’ som om han var i tran­ce’.

Le Pa­ri­si­en skri­ver og­så, at han un­der de før­ste for­hør har vir­ket ’ fortviv­let’ og kun talt ara­bi­sk og vir­ket ’ stærkt overrasket’ over, hvor­dan hans hand­ling er ble­vet for­tol­ket.

Eft er det for­mode­de af­vær­ge­de ter­r­or­an­greb har Bel­gi­en og Frankrig be­slut­tet at for­stær­ke pa­trul­je­rin­gen i de højha­stig­hed­s­tog, der kø­rer mel­lem lan­de­ne.

En pas­sa­ger i to­get tog det­te bil­le­de ud gen­nem vin­du­et. Den mistænk­te ger­nings­mand ses lig­gen­de på jor­den på tog­sta­tio­nen i by­en Ar­ras i det nord­li­ge Frankrig. Fo­to: AFP

Den ame­ri­kan­ske sol­dat Spen­cer Sto­ne var først til at gå løs på den for­mode­de ter­r­o­rist. Un­der slå­skam­pen fik Spen­cer Sto­ne næ­sten skå­ret sin tom­mel­finger af af ger­nings­man­den, der ud over ge­vær, am­mu­ni­tion og pi­stol og­så var be­væb­net med kni­ve. Alt sam­men vå­ben som den mistænk­te gen­nem sin ad­vo­kat nu hæv­der, at han fandt i en ta­ske på ba­ne­går­den i Bruxel­les. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.