SYD- OG NORD­KOREA

BT - - NYHEDER -

De­le­ga­tio­ner fra Syd- og Nord­korea fort­sat­te i går de­res drøft el­ser i græn­se­by­en Pan­munjom om at få løs­net op for den an­spænd­te si­tu­a­tion mel­lem de to lan­de, skri­ver Reu­ters. Tors­dag be­skød lan­de­ne gen­si­digt hin­an­den hen over den de­mi­li­ta­ri­se­re­de zo­ne som kul­mi­na­tion på læn­ge­re tids op­trap­ning af det an­spænd­te for­hold, der blandt an­det bun­der i nord­kore­ansk util­freds­hed med syd­kore­an­ske mi­li­tærø­vel­ser. Det cen­tra­le punkt i for­hand­lin­ger­ne, der ind­led­tes lør­dag, er imid­ler­tid Syd­koreas uvil­je til at luk­ke ned for 11 me­get store højta­ler­sy­ste­mer, der bra­ger po­p­mu­sik og nyhe­der fra Syd­korea ind over den de­mi­li­ta­ri­se­re­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.