ILDSJÆ­LEN HARAL

Vil­le sør­ge for an­dre til det sid­ste: Ha­rald Ni­el­sen vi­de­re­gav si­ne

BT - - NYHEDER - Kaa­re Kron­berg kaak@ bt. dk Kenn Elm­gren, Ha­rald Ni­el­sens re­visor

DØDS­FALD

I dag ta­ger hund­re­de­vis af men­ne­sker af­sked med fod­bold­leg­en­den Ha­rald Ni­el­sen. I l li­ve var han fuld af vi­gør. På fod­bold­ba­nen, hvor han op­nå­e­de le­gen­de­sta­tus. Men og­så når man stil­ler skar­pt på for­ret­nings­man­den Ha­rald Ni­el­sen, der ef­ter­la­der sel­ska­ber, 4 di­rek­tør­po­ster og 17 be­sty­rel­ses­po­ster og ad­skil­li­ge mil­li­o­ner.

Bund­linj­en var el­lers ik­ke det, som drev ildsjæ­len. Lod han sig be­gej­stre af et men­ne­ske, af en idé, var han klar til at in­ve­ste­re.

» De ting, han var in­vol­ve­ret i, spæn­der me­get bredt. Der var in­gen rød tråd. Var kon­cep­tet og per­so­ner­ne bag pro­jek­tet spæn­den­de, så var min fars in­ter­es­se al­le­re­de vakt. Hvis han mød­te nog­le ildsjæ­le, så tror jeg næ­sten ik­ke, han hav­de no­gen græn­ser for, hvad han vil­le ka­ste sig ud i, « si­ger Heidi Mad­sen, der er dat­ter af Ha­rald Ni­el­sen og di­rek­tør i fir­ma­et Ru­di & Ha­rald A/ S, der bl. a. im­por­te­rer mo­de­va­rer fra Ita­li­en.

Fir­ma­et blev grund­lagt i 1971 af Ha­rald Ni­el­sen i for­bin­del­se med, at han af­slut­te­de en for­nem kar­ri­e­re i ita­li­ensk fod­bold, hvor han to gan­ge blev li­ga­top­sco­rer i støv­lelan­det samt ver­dens da­væ­ren­de dy­re­ste fod­bold­spil­ler.

Ha­rald Ni­el­sen, med det fol­ke­li­ge kæ­le­navn ’ Guld- Ha­rald’, sov ind tirs­dag af­ten den 11. au­gust, 73 år gam­mel, ef­ter en læn­ge­re tids kamp mod pro­sta­ta­kræft. I dag be­gra­ves han i Sko­vs­ho­ved Kir­ke.

Fra fod­bold til mo­de­va­rer

Be­drif­ter­ne i er­hvervs­li­vet, ef­ter at fod­bold­støv­ler­ne blev lagt på hyl­den, be­kræf­ter dat­te­rens be­skri­vel­se af ildsjæ­len.

Ha­rald Ni­el­sen var bl. a. be­sty­rel­ses­for­mand for FC København i åre­ne 1992- 97, han var med til at få ind­ført pro­fes­sio­nel fod­bold i Dan­mark, og for­u­den fa­mi­lie­fir­ma­et, der im­por­te­rer mo­de­va­rer fra Ita­li­en, var Ha­rald Ni­el­sen og­så me­de­jer og be­sty­rel­ses­for­mand i iti­værk­sæt­ter­virk­som­he­den Loy­alty Hol­ding A/ S, som blev stif­tet sam­men med Pe­ter Kis­bye i 2003.

» Han var en rig­tig ildsjæl. Når han tro­e­de på ting, kun­ne det kun gå for lang­somt. Han var den æld­ste i vo­res be­sty­rel­se, men han vil­le ha­ve, at der skul­le der ske no­get he­le ti­den: vi skul­le ud ad jord­vej­en. Gik tin­ge­ne lidt trægt, blev han blot end­nu me­re utå­l­mo­dig. Han var ek­stremt vi­sio­nær, og han var god til at hol­de os til il­den, « for­tæl­ler Pe­ter Kis­bye, me­de­jer og adm. di­rek­tør i it- iværk­sæt­ter­virk­som­he­den.

Næ­se for er­hvervs­li­vet

Han til­fø­jer, at Ha­rald Ni­el­sen og­så ’ hav­de næ­se for er­hvervs­li­vet’, og var ’ lyn­hur­tig til at fan­ge ting på et over­ord­net ni­veau’.

Trods en dø­de­lig kræft­syg­dom var fod­bold­leg­en­den læn­ge en uku­e­lig op­ti­mist, som på sit sy­ge­le­je ik­ke tø­ve­de med at ka­ste sig ind i nye pro­jek­ter, han brænd­te for.

Heidi Mad­sen for­tæl­ler, at et af de sid­ste nye skud på stam­men var Even­tyr­te­a­tret, hvor hu­stru­en Ru­di er be­sty­rel­ses­for­mand. Te­a­tret har

Få må­ne­der før sin død over­lod Guld- Ha­rald he­le sin virk­som­hed til bør­ne­ne og sin ko­ne - Ru­di. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.