LDS SID­STE TRÆK

E for­ret­nin­ger må­ne­der før sin død

BT - - NYHEDER -

en dra­ma­sko­le med 300 børn og op­fø­rer hvert år nye fa­mi­liemu­si­cals, hvor al­le med­vir­ken­de er børn og un­ge.

» Han kun­ne slet ik­ke stå for det, og selv­føl­ge­lig skul­le han blan­de sig. Han fik den­ne idé, at det skul­le ha­ve en sponsor­klub, som han får stab­let på be­ne­ne, og som be­ty­der, at te­a­tret har få­et no­get ka­pi­tal. «

I for­som­me­ren, var hans til­stand kri­tisk. I al ube­mær­ket­hed ud­før­te Ha­rald Ni­el­sen sin sid­ste be­tænk­som­me plan, da han den 27. maj, små tre må­ne­der før sin død, trak sig ud af di­rek­tio­nen og be­sty­rel­sen i sit hol­dings­el­skab Ru­di og Ha­rald Ni­el­sen Hol­ding ApS, der var mo- der­sel­ska­bet, som eje­de fa­mi­li­ens for­ret­nin­ger, og hvor en stor del af Ni­el­sens re­visor Kenn Elm­gren til BT og ud­dy­ber.

» Det er ik­ke et ud­tryk for en af­vik­ling af no­get, men en prak­tisk for­an­stalt­ning, hvor han ger­ne vil­le gi­ve bør­ne­ne en lil­le smu­le i for­læn­gel­se af, at han gik bort her­fra, mens Ru­di skul­le fort­sæt­te med re­sten og fin­de ud af, hvad hun vil gø­re med det i ro og mag. «

At han tænk­te på fa­mi­li­en, er in­gen over­ra­skel­se. Ha­rald Ni­el­sen var om no­gen et fa­mi­lie­men­ne­ske.

Virk­som­he­der­ne blev of­te dre­vet i par­løb med hu­stru­en Ru­di Ni­el­sen, som Ha­rald Ni­el­sen mød­te som 19årig, da han med­vir­ke­de i suc­ces­fil­men ’ Far til fi­re med fuld mu­sik’ i 1961, hvor da­ti­dens po­pu­læ­re fod­bold­spil­ler var Lil­le- Pers fod­bold­træ­ner.

Ene­stå­en­de kær­lig­hed

Her blev det og­så til et kys til Pers køn­ne og al­tid hjælp­som­me sto­re­sø­ster Mie, som på det tids­punkt var 17 år gam­mel.

Ru­di, som Mie hed i den vir­ke­li­ge ver­den, og Ha­rald Ni­el­sen blev ef­ter­føl­gen­de gift i 1963, og det er si­den ble­vet en vel­kendt hi­sto­rie, at ind­spil­nin­gen blev be­gyn­del­sen på en ene­stå­en­de kær­lig­heds­hi­sto­rie, hvor Ru­di og Ha­rald sov, ar­bej­de­de og rej­ste sam­men.

Ru­di har si­den for­talt Bil­led Bla- det om æg­te­ska­bet:

» Ha­rald kom tit med blom­ster, selv om jeg nog­le gan­ge skæld­te ham ud, for­di vi jo hav­de så man­ge ude i ha­ven. Men han var så sød. Vi sag­de al­drig god­nat til hin­an­den uden at si­ge, at vi el­ske­de hin­an­den. Og når vi om mor­ge­nen stod i ba­de­væ­rel­set, og jeg var lidt util­freds med spej­let, kun­ne han si­ge: ’ Hvor er du smuk og dej­lig!’ Vi hav­de det vi­dun­der­ligt sam­men. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.