Uku­e­lig op­ti­mist og ar­bejds­he­st

BT - - NYHEDER -

Syg­dom­men stjal al­drig ive­ren og op­ti­mis­men hos Ha­rald Ni­el­sen, der til det sid­ste lå på knæ og knok­le­de i ha­ven og fik for­ret­nings­i­de­er i sy­ge­sen­gen.

I novem­ber 2012 af­slø­re­de Ha­rald Ni­el­sen før­ste gang over for BT, at han hav­de få­et kon­sta­te­ret pro­sta­ta­kræft. I ja­nu­ar 2013 for­tal­te Ha­rald Ni­el­sen avi­sen, at læ­ger­ne ik­ke vil­le ope­re­re ham, for­di kræf­ten hav­de bredt sig til knog­ler­ne. Guld- Ha­rald ga­ran­te- re­de ved sam­me lej­lig­hed avi­sen, at han ik­ke hav­de tænkt sig at gi­ve op af den grund,

Op­ti­mis­men og ive­ren ef­ter li­vet af­spej­le­de sig og­så i Ha­rald Ni­el­sens for­ret­nin­ger, som han sta­dig in­vol­ve­re­de sig i, mens han var kræft­syg.

» Han kun­ne ik­ke læg­ge for­ret­nin­ger­ne fra sig, mens han var syg. Vi in­vol­ve­re­de ham og­så i, hvad der ske­te, da han ik­ke læn­ge­re kun­ne del­ta­ge. Jeg er kom­met med billeder af de ting, som vi gjor­de i virk­som­he­den, og jeg spurg­te om til hans me­ning. Han er og­så kom­met med ide­er, som han hav­de få­et, mens han var sen­ge­lig­gen­de, for­tæl­ler Heidi Mad­sen, der igen­nem en lang år­ræk­ke har væ­ret dag­lig di­rek­tør og de­sig­ner i fir­ma­et Ru­di & Ha­rald, der bl. a. im­por­te­rer mo­de­va­rer fra Ita­li­en.

Te­ra­pi at ar­bej­de

» For­u­den al­le de ting, han kun­ne in­vol­ve­re sig i gen­nem sit ar­bej­de, var han en uover­truf­fen han­dy­man bå­de i hus og ha­ve. Han har lig­get på knæ og plan­tet og klip­pet. Han har ma­let og spart­let i hu­set. Alt or­den­de han. Det var en slags te­ra­pi for ham. Det var en må­de at få tan­ker­ne væk på, da han blev syg, « fort­sæt­ter Heidi Mad­sen.

Ive­ren hu­sker Heidi og­så fra den­gang, han var syg med sit hjer­te.

» Da han før­ste gang blev syg med sit hjer­te for ti år si­den, sag­de vi til ham, at han skul­le ta­get det med ro. Men for min far blev det først far­ligt, når han ik­ke hav­de no­get at la­ve. Det var hans driv­kraft at væ­re i gang med no­get. «

kaak

Ha­rald Ni­el­sen kun­ne ik­ke hol­de sig i ro, selv­om han var al­vor­ligt syg - ar­bej­det be­tød for me­get.

Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.