Fra hjer­te­syg til jer­n­mand

28- åri­ge Cas­per Palmvig er i sit livs form. For seks år si­den fik han et nyt hjer­te, for­di han var ved at dø. I går gen­nem­før­te han en iron­man

BT - - NYHE­DER - Char­lot­te Bo Qvist chqv@ bt. dk ksv@ bt. dk

HJER­TE- IRON­MAN

Ka­ri­na Svens­gaard På bryst­kas­sen har han et me­get langt lodret ar. Som 20- årig kun­ne han plud­se­lig ik­ke træk­ke vej­ret og hav­de en ga­l­op­pe­ren­de puls på 130, selv­om han sad stil­le. Cas­per Palmvigs hjer­te vil­le ik­ke me­re.

I går var der iron­man i Kø­ben­havns ga­der, og blandt del­ta­ger­ne var Cas­per Palmvig. I to år har han træ­net til sit livs ud­for­dring. Det har væ­ret i en magt­kamp med egen krop, som han kal­der det. Der­for var han bå­de stolt og rørt, da han i går kryd­se­de mål­stre­gen ved Chri­sti­ans­borg, og ly­den af ’ Cas­per Beck­er Palmvig - you are an iron­man!’ gjal­de­de ud af højta­ler­ne. Ef­ter 14 ti­mer og 12 mi­nut­ters svøm­ning, cyk­ling og løb kun­ne han som den før­ste hjer­te­o­pe­re­re­de kal­de sig jer­n­mand. Lidt over mål­sæt­nin­gen på 13 ti­mer.

» Det er helt ube­skri­ve­ligt. Da jeg løb det sid­ste styk­ke, blev jeg vir­ke­lig rørt. Det har væ­ret mod­by­de­ligt hårdt, sær­ligt un­der lø­bet, hvor jeg var ne­de at gå, men det var al­drig så slemt, at jeg var ved at gå ud. Og al­drig så det hav­de no­get med hjer­tet at gø­re. Det var ba­re al­min­de­lig ondt, « sag­de Cas­per Palmvig i af­tes til BT ef­ter lø­bet. nå­et. Hvis jeg kan det her, så kan jeg alt. «

For Cas­per Palmvig hav­de no­get svæ­re­re for­ud­sæt­nin­ger end man­ge an­dre i det­te års iron­man i Kø­ben­havn.

For ot­te år si­den var han tæt på at dø. Selv tro­e­de han, det var en lun­ge­be­tæn­del­se, da han til­ba­ge i 2007 rin­ge­de til læ­ge­vag­ten, for­di cy­kel­tu­ren på vej til fri­tidsjob­bet i gym­na­si­et var umu­lig. Og den kun­ne sik­kert be­hand­les med sim­pel pe­ni­cil­lin.

Skræm­men­de ud­mel­ding

Han hav­de al­drig fejl­et no­get, og han var i god form, for­di han dyr­ke­de kampsport og styr­ke­træ­ning 10- 15 ti­mer om ugen.

Mens sve­den løb af ham, for­di krop­pen kæm­pe­de for ful­de gar­di­ner, kom læ­gen med den skræm­men­de ud­mel­ding: Ven­stre hjer­te­kam­mer er for stort.

» Jeg hav­de in­gen idé om, hvad det be­tød. Om det kræ­ve­de me­di­cin, el­ler om jeg vil­le dø af det. Hjer­tet er jo ret vig­tigt, tæn­ker man i før­ste se­kund, « for­tal­te Cas­per Palmvig for­ud for lø­bet i går.

Cas­per Palmvig blev til­ta­gen­de dår­lig af si­ne hjer­te­pro­ble­mer. Han kun­ne li­ge­frem se bryst­kas­sen flyt­te sig af de kraf­ti­ge slag fra hjer­tet.

» Min fa­mi­lie fik at vi­de, at der var en ri­si­ko for, at jeg ik­ke vil­le over­le­ve. Jeg blev rig­tig dår­lig, mi­ste­de ori­en­te­rin­gen og vid­ste ik­ke, hvem der be­søg­te mig på ho­spi­ta­let, « for­tæl­ler han.

MAN­DAG 24. AU­GUST 2015

Cas­per Palmvigs til­stand var så kri­tisk, at han skul­le ha­ve det næ­ste le­di­ge hjer­te i Skan­di­navi­en. Men hjer­ter er ik­ke let­te at skaf­fe, så som mid­ler­ti­dig løs­ning kun­ne læ­ger­ne gi­ve ham en kun- stig hjer­te­pum­pe. Og så­dan én fik han hur­tigt, for­di han ho­ste­de blod op og ik­ke vil­le over­le­ve en we­e­kend uden akut ope­ra­tion. Der gik der­ef­ter 20 må­ne­der, før der kom et hjer­te til Cas­per Palmvig.

For ot­te år si­den stod det klart, at 28- åri­ge Cas­per Palmvig hav­de dår­ligt hjer­te. Små to år se­ne­re fik han et nyt hjer­te – og nu kan han kal­de sig Iron­man. Fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.