PER­FEKT STU­DIE-

Her te­ster vi nye bær­ba­re og mo­bi­le com­pu­te­re, som er pris­mæs­sigt

BT - - FORBRUG - Pe­ter Hyl­da­hl plus@ bt. dk

TEST

Var der frit valg på al­le hyl­der, vil­le du må­ske væl­ge en Ul­tra­book – en ek­strem let, tynd og ret kraftig bær­bar pc med In­tels præ­di­kat med ul­tra­skarp skærm og høj ydel­se. Men når nu sko­len og stu­di­et be­gyn­der igen, skal der og­så ta­ges hen­syn til bank­kon­to­en.

Den dy­re­ste og vil­dest ud­sty­re­de com­pu­ter er nok hel­ler ik­ke eg­net til stu­di­e­mil­jø­et, hvor den kon­stant skal slæ­bes med rundt til ti­mer og stu­di­e­grup­per – på cy­kel og på ryg­gen til fods – hvor der er ri­si­ko for hardwa­reska­der el­ler – gys! – at com­pu­te­ren bli­ver stjå­let. Og­så der­for er det må­ske smart med en lidt bil­li­ge­re bær­bar, hvor pris og ydel­se mat­cher godt.

Vig­tigt værk­tøj

Den bær­ba­re com­pu­ter er de fle­ste stu­de­ren­des vig­tig­ste værk­tøj. Men of­test er der ik­ke be­hov for no­gen ener­gibom­be, blot en kvik ma­ski­ne til at skri­ve på, til at ska­be præ­sen­ta­tio­ner, tjek­ke mail og gå på net­tet..

Væg­ten skal selv­føl­ge­lig væ­re så lav som mu­ligt. Men her kan selv de pris­for­nuf­ti­ge ma­ski­ner væ­re det rig­ti­ge valg i dag. Væg­ten fal­der og fal­der, og du be­hø­ver ik­ke læn­ge­re in­ve­ste­re i en Ul­tra­book el­ler Ma­c­Book Air for at und­gå hold i ryg­gen el­ler øm­me al­bu­er. Man­ge pris­for­nuf­ti­ge ma­ski­ner ve­jer nu kun li­ge i over­kan­ten af et en­kelt ki­lo, og det er da til at leve med. Det gæl­der især for com­pu­te­re med skærm­stør­rel­ser op til 13”, og net­op den­ne skærm­stør­rel­se anbefaler vi som mak­si­mal i den­ne sam­men­hæng. For jo min­dre com­pu­te­ren er, des nem­me­re får du den med frem og tilbage på stu­di­et, og det er no­get, du er­fa­rings­mæs­sigt vil sæt­te pris på.

Her te­ster vi fi­re bær­ba­re, der er vidt for­skel­li­ge, så du

MANDAG 24. AU­GUST 2015 kan be­døm­me, hvil­ken ty­pe du fo­re­træk­ker. Der er så­gar en Chro­me­book blandt de te­ste­de ma­ski­ner. Test­del­ta­ger­ne er selv­føl­ge­lig kørt gen­nem vo­res sæd­van­li­ge må­le­pro­ce­du­re ( nog­le af dem kan dog ik­ke må­les, da de ik­ke kø­rer Win­dows). Men vi har i li­ge så høj grad prø­vet dem i prak­sis, da det jo er mindst li­ge så vig­tigt, hvor­dan ta­sta­tu­ret er at skri­ve på, hvor­dan skær­men op­fø­rer sig un­der for­skel­li­ge lys­for­hold ( bå­de ude og in­de), og hvor hur­tigt ma­ski­nen kom­mer fra dva­le og ud på net­vær­ket. På et stu- die vil du jo skul­le åb­ne og luk­ke for com­pu­te­ren man­ge gan­ge i lø­bet af en dag.

Al­ter­na­ti­ve bud

Vi har ta­get et par al­ter­na­ti­ve bud med, nem­lig tab­lets med ta­sta­tur. Kan de bru­ges som sub­sti­tut til den bær­ba­re pc? For nog­le stu­de­ren­de er sva­ret fak­tisk ja.

Og­så hy­brid- pc’er­ne er med i te­sten. De er ble­vet så kraf­ti­ge, at de er et re­elt al­ter­na­tiv til en tra­di­tio­nel bær­bar, uden at det bli­ver vildt dyrt. Fak­tisk er te­stens vin­der en to- i- én- mo­del.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.