Acer Aspi­re Switch 10E

BT - - FORBRUG -

Pris: 2.499 kr.

Switch 10E min­der me­get

om testvin­de­ren fra Asus og er end­da bil­li­ge­re. På man­ge må­der er den­ne Acer en god løs­ning, hvis du drøm­mer om en to- i- én- com­pu­ter, men vil spa­re 1.000 kro­ner i for­hold til det, du skal slip­pe for testvin­de­ren. Og du får da og­så en bær­bar, der kun er mar­gi­nalt stør­re i bred­de og højde, men no­get stør­re i tyk­kel­sen. Den ve­jer kun 1,15 ki­lo, så den tyn­ger ik­ke i ta­sken el­ler ryg­sæk­ken.

Hvad der ad­skil­ler

de to hy­brid- ma­ski­ner i den­ne test, er mæng­den af hukom­mel­se, ha­stig­he­den og skær­mens op­løs­ning. Kan du nø­jes, kan vi på det var­me­ste an­be­fa­le, at du prø­ver Acer. Den har et ta­sta­tur, der fø­les li­ge så godt un­der fin­ger­spid­ser­ne som Asus’, og ta­ster­ne er end­da mar­gi­nalt stør­re. Skær­men står klart og glans­fuldt, men uden de de­tal­jer, du fin­der i Asus. Med med en op­løs­ning på 1280 x 800 pixel fungerer den fint, når der skal strea­mes en film i HD- op­løs­ning ( 720P).

Acer er pak­ket ind

i hård, bil­lig plast, men vir­ker vrid­nings­sta­bil, og spil­der du lidt kaf­fe på bag­si­den af skær­men, kan det hur­tigt tør­res af. Der er dog ik­ke ta­le om en stænk­tæt bær­bar. Når du åb­ner com­pu­ter­skær­men, vink­les ta­sta­tu­ret au­to­ma­tisk og står ret skråt. Det kan bli­ve for me­get for dit hånd­led, og på vo­res test­hold var der del­te me­nin­ger om vink­len. Det er en smags­sag, men in­gen tvivl om, at det skal prø­ves, før du kø­ber.

Klik skær­men af,

og du har en tab­let, el­ler vend den rundt i ta­sta­tu­ret, og du har et ’ telt’, så du kan se film på bor­det. Acer er al­si­dig som få, og til pri­sen er den ab­so­lut værd at tjek­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.