Dell Chro­me­book 11 3120

BT - - FORBRUG - Fungerer ret kvikt, og især Bru­ger­ven­lig­hed: Funk­tio­ner: Ydel­se: Pris: Sam­let:

Pris: 2.856 kr.

Med præ­cis sam­me stør­rel­se

som et A4- ark er den­ne Dell li­ge til sko­le­ta­sken, og så snart du slår lå­get op på den 11,6” store skærm, er den klar. Der er ik­ke ta­le om en ek­strem hur­tig com­pu­ter, men en ma­ski­ne, som be­nyt­ter det spe­ci­el­le Chro­mesty­re­sy­stem fra Goog­le. Man kan nær­mest kal­de den en tab­let på ste­roi­der. At ar­bej­de med en Chro­me- book er lidt spe­ci­elt på godt og ondt. Den skal helst væ­re on­li­ne, mens du bru­ger den, for her gem­mer du og ar­bej­der med fi­ler. En Chro­me­book kan dog godt fun­ge­re of­fli­ne, blot du in­di­mel­lem har ad­gang til et net­værk, hvor du kan gem­me fi­ler, for ek­sem­pel Goog­le Drev.

Du kan ik­ke in­stal­le­re

de tra­di­tio­nel­le pro­gram­mer, som du har på en Win­dows- com­pu­ter. Men der er fle­re og fle­re ap­ps, du kan bru­ge, så du for ek­sem­pel kan ju­ste­re billeder, bru­ge Ever­no­te som på din smartp­ho­ne og me­get me­re. Men der er alt­så en del be­græns­nin­ger, og det skal du ha­ve i men­te, in­den du kø­ber.

Dells bud på en Chro­me­book

ta­sta­tu­ret er godt, da det fø­les som no­get fra en langt me­re kost­bar com­pu­ter. Com­pu­te­rens de­sign er ano­nymt. Men over­fla­den sy­nes at væ­re svær at rid­se, li­ge­som den ik­ke er ret mod­ta­ge­lig for fed­te­de fin­gre. Skær­men står fint og ret skar­pt. Per­fekt til at skri­ve på.

Den­ne Dell er på man­ge må­der

en ud­mær­ket sko­le­bær­bar. Den har lav vægt og er re­la­tiv kvik. Men det æn­drer ik­ke ved, at sty­re­sy­ste­met er spe­ci­elt og har en del be­græns­nin­ger. Kan du leve med ik­ke at ha­ve de mu­lig­he­der, du har i en ’ ægte’ com­pu­ter, er den et fint bud. Dog er pri­sen lidt pe­bret i be­tragt­ning af den mo­de­ra­te ydel­se og de mu­lig­he­der, du går glip af.

Kva­li­tet­sind­tryk:

*** ***

*** ***

**** **

**** **

*** ***

*** ***

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.