HP PC13- 080no

BT - - FORBRUG - Kva­li­tet­sind­tryk: Bru­ger­ven­lig­hed: Funk­tio­ner: Ydel­se: Pris: Sam­let:

Pris: 1.999 kr.

Med til­nav­net Stream

er der in­gen tvivl om, at HP prø­ver at til­træk­ke bru­ge­re, der og­så vil bru­ge de­res com­pu­te­re til at strea­me film og an­det ind­hold. Med HD- skærm og Dol­by- lyd kan du da og­så sag­tens ny­de en film fra Net­flix i rig­tig god kva­li­tet. Men PC13- 080no er langt me­re end dét. For den op­sigtsvæk­ken­de blå ( fås og­så i ma­gen­ta) com­pu­ter er helt igen­nem vel­fun­ge­ren­de til skole- og stu­di­e­brug.

Den er ret kvik,

vi­ser vo­res må­lin­ger. Det skyl­des blandt an­det, at den har en hur­tig, ram- ba­se­ret hard­disk, som til gen­gæld kun er på 32 GB. Til dag­lig brug er det fint, men det kræ­ver, at du har en ek­stern disk og en tje­ne­ste på net­tet, hvor du kan ha­ve fi­ler­ne lig­gen­de.

Ta­sta­tu­ret er rig­tig godt

at skri­ve på, og væg­ten på 1,55 ki­lo gør, at com­pu­te­ren sam­men med skær­men har en per­fekt form og stør­rel­se til sko­le­brug. Her er den bed­re stil­let end de øv­ri­ge i te­sten, der al­le har min­dre skær­me. Når du bru­ger den­ne HP, op­le­ves den helt som en al­min­de­lig bær­bar, og det er som sagt kun den be­græn­se­de hard­disk­stør­rel­se, som træk­ker i ne­ga­tiv ret­ning.

Alt må­lt og ve­jet

er HP PC13- 080no et so­lidt bud på en stu­die- bær­bar, og det til en pris, hvor de fle­ste har lyst til at væ­re med. Den er trods den la­ve pris byg­get fint og kan og­så tå­le lidt knubs og stød. Den kan bru­ges som mul­ti­me­die, dog ik­ke til spil i den tun­ge en­de. Alt i alt en fin com­pu­ter til en so­lid pris.

*** ***

**** **

**** **

*** ***

******

**** **

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.