Ap­ple iPad Air2

BT - - FORBRUG - Kva­li­tet­sind­tryk: Bru­ger­ven­lig­hed: Funk­tio­ner: Ydel­se: Pris: Sam­let:

Ta­sta­tu­ret har små ta­ster, men de sid­der godt og har en kva­li­tet, så du ny­der at skri­ve på com­pu­te­ren. Må­ske vil­le du ik­ke væl­ge at skri­ve en hel ro­man på T100CHI, men til dag­lig brug i skole el­ler hjem­me fungerer den ret godt. Tou­ch­pad‘ en er præ­cis, og kom­bi­na­tio­nen af den­ne og den tryk­føl­som­me skærm er nær­mest va­nedan­nen­de god.

Skær­men klik­kes let af,

og så er com­pu­te­ren om­dan­net til en tab­let, som er me­get hur­tig og kan bru­ges til un­der­hold­ning i so­fa­en. Klik ta­sta­tu­ret på, og du har en com­pu­ter, der i stør­rel­se kan sam­men­lig­nes med en Ul­tra- book.

Asus- ma­ski­nen er med an­dre ord

vir­ke­lig god, men den har nog­le mang­ler. Dels er ta­ster­ne som sagt små, men ef­ter lidt træ­ning var de over­ra­sken­de go­de at skri­ve på, hvil­ket ty­der på høj kva­li­tet. Vi sav­ner et tra­di­tio­nelt USB- stik – her kræ­ves adap­ter, der føl­ger med. Det sam­me gæl­der et­her­net. Asus er ik­ke en per­fekt sko­le­bær­bar, men det per­fek­te kom­pro­mis, og især ydel­sen, byg­ge­kva­li­te­ten og den go­de skærm, sam­men­holdt med, at du bå­de får en tra­di­tio­nel bær­bar og en kvik tab­let, gør, at den­ne ma­ski­ne lø­ber med laur­bær­re­ne i den­ne test.

***** *

***** *

***** *

***** *

*** ***

***** *

Med et godt ta­sta­tur

som Lo­gi­te­chs Ul­trat­hin kan Ap­ples ny­e­ste iPad godt fun­ge­re som et al­ter­na­tiv til en bær­bar. Når iPad Air2 pla­ce­res i ta­sta­tu­rets lil­le ud­fræs­ning, tæn­der tab­let­ten au­to­ma­tisk, og du kan straks for­nem­me, at trods små ta­ster er Lo­gi- tech- ta­sta­tu­ret let at skri­ve på. Man ram­mer ik­ke ved si­den af, og du har des­u­den mu­lig­hed for at skri­ve og klik­ke di­rek­te på skær­men.

Ha­stig­he­den i skri­ve­pro­gram­mer

og an­det er over­ra­sken­de god, og de man­ge ap­ps – her­un­der og­så bil­led- og vi­de­opro­gram­mer – er vel­fun­ge­ren­de. Men at ar­bej­de på en tab­let er ik­ke helt så li­ge­til som at be­nyt­te en ægte bær­bar. Du har ik­ke et skri­ve­bord og tra­di­tio­nel­le map­per, hvor du kan gem­me. Må­den at tæn­ke på er an­der­le­des, og selv­om det ik­ke er van­ske­ligt, kan det væ­re svært at bli­ve helt in­te­gre­ret i an­dre sy­ste­mer.

Du kan ri­si­ke­re,

at ud­dan­nel­ses­ste­det kræ­ver, at du bru­ger pro­gram­mer, som kun kan kø­re på en bær­bar com­pu­ter. Des­u­den er du i høj grad af­hæn­gig af at kun­ne lag­re on­li­ne el­ler på trå­d­løs hard­disk. Sy­ste­mer, hvor du ar­bej­der di­rek­te on­li­ne, fungerer godt, men har og­så na­tur­li­ge be­græns­nin­ger. At bru­ge en iPad som bær­bar til sko­le­brug vil vi kun an­be­fa­le, hvis du i for­vej­en har en tab­let og kun skal til­kø­be ta­sta­tur. Løs­nin­gen er hel­ler ik­ke helt bil­lig, og en mo­del, hvor du væl­ger for ek­sem­pel den te­ste­de HP til 2.000 kro­ner og har en tab­let ved si­den af, er ef­ter vo­res me­ning me­re hen­sigts­mæs­sig.

og det be­ty­der, at den trods si­ne 10,1” al­li­ge­vel kan vi­se en del – på grund af den hø­je pixeltæt­hed. Ar­bej­der du med billeder, vil du ny­de den fi­ne de­tal­je­ring, som gi­ver mu­lig­hed for at re­di­ge­re de fi­ne­ste de­tal­jer i bil­le­der­ne. en to- i- én- com­pu­ter, men den er gan­ske godt for­klædt som nor­mal bær­bar. Skær­men sid­der i et hængsel, så den kan gli­de om bag ta­sta­tu­ret og løf­te det­te lidt. Det gi­ver en per­fekt vin­kel, når der skri­ves.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.