Asus Trans­for­mer Book T100CHI

BT - - FORBRUG -

Pris: 3.499 kr.

Med en sam­let vægt

mar­gi­nalt over ét søl­le ki­lo er det ik­ke Asus, der tyn­ger ryg­sæk­ken, når der skal pend­les hver dag. Bestyk­nin­gen med en hur­tig pro­ces­sor og en 64 GB ssd- disk gør T100CHI til en kvik sag. Bå­de i vo­res kon­trol­må­lin­ger og i prak­tisk brug. Den er ek­strem hur­tig til at star­te pro­gram­mer og og­så til at ek­se­kve­re or­drer. Hukom­mel­sen er søl­le 2 GB, men da com­pu­te­ren bru­ger hard­di­sken som hjer­ne­ba­ck­up, fø­les ma­ski­nen al­drig sløv.

Skær­men har full HD- op­løs­ning,

En com­pu­ter til stu­die- og sko­le­brug skal væ­re re­la­tiv let, ro­bust, god at skri­ve på – og ik­ke mindst til at be­ta­le. Her er stu­de­ren­de på Syd­dansk Uni­ver­si­tet for­dy­bet i ar­bej­det. Fo­to: Si­mon Læs­søe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.