Mi­cro­soft Sur­face 3

BT - - FORBRUG -

Der er in­gen tvivl om,

at en Sur­face 3 med Mi­cro­softs mat­chen­de ta­sta­tur er en ek­strem at­trak­tiv løs­ning. Den er me­get læk­kert byg­get. Men den sam­le­de pris lig­ger og­så på næ­sten 6.000 kro­ner. For de pen­ge kan du få rig­tig me­get ægte bær­bar com­pu­ter. Det er lidt ær­ger­ligt med pri­sen, for Sur­face 3 er kvik, hvil­ket do­ku­men­te­res af vo­res må­lin­ger og en tid­li­ge­re test, hvor vi hav­de en va­ri­ant med min­dre ram på test­bæn­ken.

Men er du li­geg­lad med pri­sen

og går ef­ter no­get fra øver­ste kva­li­tets­hyl­de, kan vi da klart an­be­fa­le Sur­face 3. Den kø­rer ægte Win­dows og er på al­le må­der en ma­ski­ne, der al­tid fungerer. Den­ne Sur­face 3 har vi brugt gen­nem læn­ge­re tid, og vi kan kon­sta­te­re, at den fungerer helt pro­blem­frit til dag­li­ge op­ga­ver.

Kom­binér den med ta­sta­tu­ret,

og du har en re­el bær­bar com­pu­ter. Men der er nog­le væ­sent­li­ge an­ke­punk­ter. Dels er ta­sta­tu­ret ik­ke per­fekt. Ta­ster­ne er i fuld stør­rel­se, men det er let at ram­me ved si­den af. Og dels er og­så tou­ch­pad’en ret lil­le, selv­om den fungerer præ­cist. Sur­face 3 er læk­ker, men for kost­bar for de fle­ste stu­de­ren­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.