Lang bat­te­ri­tid, tak!

BT - - FORBRUG -

Få in­spira­tion på BT PLUS: Blu­et­oo­th- bøf­fer: Test af fem trå­d­lø­se ho­ved­te­le­fo­ner På fin­der du en lang ræk­ke gu­i­der om og test af bl. a. elek­tro­nik og gad­gets. Læs me­re på bt. dk/ plus

BT PLUS

For langt de fle­ste stu­de­ren­de er det op­ti­ma­le valg en bær­bar com­pu­ter. En tab­let med ta­sta­tur kan fun­ge­re på nog­le stu­di­er med små softwa­re­krav, men er el­lers blot et sup­ple­ment. En sta­tio­nær com­pu­ter af den tra­di­tio­nel­le slags hø­rer hjem­me på et kon­tor el­ler i ga­m­in­gen­tu­si­a­stens ’ hu­le’ – ik­ke på et stu­die. Ma­cBooks er po­pu­læ­re på stu­di­er­ne. Om man fo­re­træk­ker en Ma­c­Book el­ler en Win­dows- bær­bar, er en smagsog va­nesag. De vig­tig­ste of­fi­ce- pro­gram­mer fås jo til beg­ge plat­for­me. På en­kel­te stu­di­er kan man kom­me ud for softwa­re, der ik­ke kan af­vik­les på en Ma­c­Book, men i dag kan den­ne com­pu­ter sæt­tes op, så den og­så kan kø­re Win­dows. Un­der­søg, hvil­ke krav dit stu­die stil­ler, hvis du er i tvivl. Lad dig ik­ke for­blæn­de af pro­ces­sor­ræ­set. Du be­hø­ver ik­ke at kø­be en com­pu­ter med den dy­re­ste In­tel i7- pro­ces­sor. I de fle­ste til­fæl­de er et me­re be­ske­dent com­pu­ter­hjer­te stærkt nok til di­ne op­ga­ver, og der er man­ge pen­ge at spa­re. Til gen­gæld bør du væl­ge en com­pu­ter med den stør­rel­se hjer­ne, du har brug for. Det er dyrt at op­gra­de­re ram- ka­pa­ci­te­ten, hvis det over­ho­ve­det kan la­de sig gø­re. Det sam­me gæl­der for hard­di­sken. Her kan du dog over­ve­je en ssd- ty­pe med re­la­tiv lav ka­pa­ci­tet, hvis ik­ke du gem­mer man­ge store fi­ler, for ssd’en gør din com­pu­ter hur­ti­ge­re. En bær­bar com­pu­ter, der of­te skal trans­por­te­res, bør ha­ve en skærm på 11 til 13”, og er skærmop­løs­nin­gen høj, vil det væ­re ri­ge­ligt på de fle­ste stu­di­er. Hvis du re­di­ge­rer billeder, vi­deo­er el­ler ar­bej­der med man­ge vin­du­er på sam­me tid, er der dog in­gen vej uden om en stør­re skærm. Vir­ker den ud­kår­ne pc so­lid, når du luk­ker skær­men op og i, når du tryk­ker på ta­ster­ne el­ler ban­ker på den? Tynd pla­stic er ik­ke op­ti­malt for en com­pu­ter, der kom­mer me­get om­kring. Tjek vrid­nings­sta­bi­li­te­ten ved at hol­de com­pu­te­ren mel­lem to ( stær­ke) fin­gre yderst i det ene hjør­ne. Chas­si­set må ik­ke buk­ke den mind­ste smu­le. Lang bat­te­ri­drift­s­tid er ba­re rart, for så slip­per du for at skul­le slæ­be op­la­de­ren med på stu­di­et. An­dre gan­ge er det en nød­ven­dig­hed, at com­pu­te­ren ik­ke alt for hur­tigt går i sort, for ek­sem­pel på lange rej­ser. Bat­te­ri­ka­pa­ci­te­ten er for­bed­ret me­get de se­ne­re år, og i dag skal du for­ven­te pro­du­cen­top­gi­vel­ser på over fem ti­mer. Tag dis­se ti­me­tal som et fin­ger­peg – i den hø­je en­de. For i prak­sis kan bat­te­ri­ti­den væ­re kor­te­re, især hvis du er ak­tiv på net­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.