Kul­tur EM92- IN­STRUK­TØR

Man­den bag fi lmen om den hi­sto­ri­ske dan­ske EM- sejr i 1992 rej­ste ver­den rundt for at se fod­bold med sin far

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

FILM

Kas­per Bar­fo­ed ved det godt. Han pil­ler ved guld­hor­ne­ne. Som in­struk­tør af fi lmen ’ Som­me­ren ’ 92’ om den dan­ske EM fod­bold­sejr i 1992 fi lma­ti­se­rer han en hi­sto­rie, som man­ge, man­ge tu­sin­de dan­ske­re har et per­son­ligt for­hold til.

Der fi ndes stort set ik­ke an­den ob­jek­tiv sand­hed om fi lmen end re­sul­ta­ter­ne - og det man kan se på de gam­le klip.

» Net­op det har væ­ret den stør­ste ud­for­dring. At fi lmen skul­le væ­re tro­vær­dig i for­hold til de man­ge men­ne­sker, der ved alt om fod­bold, og som fulg­te EM 92 tæt på, « si­ger Kas­per Bar­fo­ed, der har ar­bej­det med fi lmen de se­ne­ste fem år. ’ Som­me­ren ’ 92’ har pre­mi­e­re på tors­dag.

» Vi ved, at al­le har de­res egen per­son­li­ge ver­sion af, hvad der ske­te un­der EM 1992. Vi har følt det som et an­svar at for­tæl­le hi­sto­ri­en respekt­fuldt og sand­fær­digt. Den måt­te ik­ke ud­stil­le el­ler gø­re grin med no­gen. Den un­der­sø­ger dra­ma­et og skul­le ger­ne væ­re tek­nisk tro­vær­dig, « si­ger Bar­fo­ed.

Han er mindst li­ge så kva­li­fi ce­ret til at for­tæl­le hi­sto­ri­en om det store dan­ske sport­s­re­sul­tat som al­le mu­li­ge an­dre. Som dreng var han nem­lig med i ro­ligan­be­væ­gel­sen. Han var med som 12- årig, da hans far tog ham til Frankrig i 1984, hvor Dan­mark for før­ste gang no­gen­sin­de hav­de kva­li­fi ce­ret sig til en slut­run­de.

Glæ­de og stolt­hed

Han og fa­de­ren var ot­te år se­ne­re og­så på plads på sta­dion i Gøte­borg, da Dan­mark slog Tys­kland.

» Fil­men er en hyl­dest til al­le, der var med i 1992 - og til al­le, der li­ge­som os rej- ste sam­men med hol­det i 80’ er­ne. Min far kun­ne ik­ke ha­ve væ­ret lyk­ke­li­ge­re den aft en i 1992, hvis han hav­de spil­let med på hol­det. Jeg har rejst rundt med min far og set fod­bold, si­den jeg var en dreng. Vi var med til EM 1984. Kør­te der­ned i bus­ser. Min far og jeg hav­de en ver­den, et fæl­les sprog i fod­bol­den, et frirum i fod­bold. Jeg hu­sker øje­blik­ke­ne, hvor vi sid­der i bus­sen på vej til Frankrig for at se Dan­mark spil­le den før­ste kamp mod Frankrig. De ting, der blev sagt i bus­sen. San­ge­ne, den bob­len­de glæ­de og stolt­he­den. Min far var pas­sio­ne­ret fod­bold­fre­ak. Men jeg bil­der mig ind, at han og­så har set en kva­li­tet i de stun­der med min bror og mig. «

Is i ma­ven

Ud­over at skil­dre de tre forun­der­li­ge uger i ju­ni 1992 er fi lmen en hyl­dest til man­den i cen­trum - land­stræ­ner Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen.

Var du li­ge så kri­tisk over­for Ri­car­do som næ­sten al­le an­dre den­gang?

» Ja, jeg er jo vok­set op med 80’ er hol­det og hav­de set, hvad det gjor­de for fod­bol­den og Dan­mark. Jeg hav­de stolt­he­den, og plud­se­lig var vi et helt al­min­de­ligt, ke­de­ligt hold. De kun­ne ha­ve ta­get al­le mu­li­ge uden­land­ske træ­ne­re. Ri­car­do blev iden­ti­fi ce­ret med den stil - man op- le­ve­de ham som provin­si­el. «

Men eft er­hån­den som fi lm­hol­det mød­te fl ere af spil­ler­ne fra den­gang, fi k de et nu­an­ce­ret bil­le­de af træ­ne­ren.

» Vi blev over­ra­ske­de over, hvor po­si­tivt han blev om­talt af dem, vi tal­te med. Han blev om­talt som et varmt men­ne­ske, en god ta­ler - at han var su­per grun­dig og vel­for­be­redt. Han var en af de før­ste i Dan­mark med fris­parks­kom­bi­na­tio­ner. Han var ret over­ra­sken­de dyg­tig til mand­skabs­be­hand­ling. Han vid­ste alt om si­ne mod­stan­de­re. Han traf nog­le me­get mo­di­ge be­slut­nin­ger og hav­de is i ma­ven «

Kas­per

Bar­fo­ed er født 7. marts 1972.

var bar­nesku­e­spil­ler og med­vir­ke­de bl. a. i mu­si­ca­len ’ Oli­ver!’ på Nør­re­bros Te­a­ter i 1983 og i Ing­mar Berg­man­sku­e­spil­le­rin­den Liv Ul­l­manns in­struk­tør­de­but ’ So­fi e’ i 1992.

prisvin­den­de kort­fi lm ’ Li­ste­ty ven’ (’ The Per­for­man­ce’) før­te til spil­le­fi lm­de­bu­ten i 2004 ’ Min søsters børn i Egyp­ten’, et af år­tiets stør­ste

Han

Den

dan­ske pu­bli­kums­hit.

blev fulgt op af en an­den bør­ne­fi lm, den prisvin­den­de ’ Tem­pel­rid­der­nes skat’, som fi k to ef­ter­føl­ge­re ( ik­ke in­stru­e­ret af Kas­per Bar­fo­ed).

2008 in­stru­e­re­de han thril­le­ren ’ Kan­di­da­ten’ med Ni­ko­laj Lie Kaas i ho­ved­rol­len.

2012 ind­spil­le­de han den ame­ri­kan­ske actiont­hril­ler ’ The Num­bers Sta­tion’ med Jo­hn Cus­a­ck

Den

IIog Ma­lin Aker­man i ho­ved­rol­ler­ne.

har in­stru­e­ret 4 af­snit af den dan­ske TV2­se­rie ’ Den som dræ­ber’.

er execu­ti­ve pro­du­cer på den kom­men­de ’ The Last Wit­ness’ ( 20th Cen­tury Fox) og han skal in­stru­e­re ’ The Hit­man’s Guide to Hou­secle­a­ning’ ba­se­ret på en suc­ces­fuld ro­man af den island­ske for­fat­ter Hal­l­grímur Hel­ga­son.

Han

Han

BTs forside mor­ge­nen ef­ter den hi­sto­ri­ske EM- sejr i 1992.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.