Ja­mes Bond bli­ver 85

BT - - NAVNE - Jan Hedegaard

Se­an Con­ne­rys ful­de navn er Tho­mas Se­an Con­ne­ry. I år 2000 blev han ad­let af dron­ning Elisa­beth d. 2 og har si­den kun­net til­fø­je et ’ Sir’ for­an sit navn. Ar­kiv­fo­to: EPA

85 I MOR­GEN

jhg@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk Det er den gam­le agent 007, der nu bli­ver 85 år. Og in­gen af arv­ta­ger­ne kun­ne som Se­an Con­ne­ry præ­sen­te­re fi gu­ren med sin blø­de, skot­ske ac­cent og or­de­ne: ’ The na­me is Bond. Ja­mes Bond.’ Nog­le vil og­så si­ge, at han med sin rå char­me og­så var den ene­ste rig­ti­ge inkar­na­tion af den bri­ti­ske su­pera­gent. De se­ne­ste år har han til­bragt på be­hø­rig af­stand af ram­pe­ly­set i sin villa i Græken­land. Se­an Con­ne­ry spil­le­de Ja­mes Bond i syv fi lm mel­lem 1962 og 1983 ( den sid­ste, ’ Ne­ver Say Ne­ver Again’, var en ge­nind­spil­ning af ’ Thund­er­ball’ uden for ræk­ken af or­di­næ­re Ja­mes Bond- fi lm), og hos Con­ne­ry lå fi gu­ren helt tæt på Ian Fle mings rå og se­xe­de ho­ved­per­son.

Selv lag­de Con­ne­ry stor vægt på, at han og­så har gjort sig gæl­den­de i en end­nu læn­ge­re ræk­ke af an­dre fi lmi­ske høj­de­punk­ter, bl. a. Hit­chco­cks ’ Mar­nie’, den de­tek­ti­vi­ske munk i ’ Ro­sens navn’, den gam­le pro­fes­sor Jones i ’ In­di­a­na Jones and the Last Crus­a­des’, som rums­he­rif i ’ Rum­sta­tion Jupi­ter’, rus­sisk u- bå­ds­kap­ta­jn i ’ Jag­ten på Rø­de Ok­to­ber’, Jo­hn le Car­ré- fi lma­ti­se­rin­gen af ’ Det rus­si­ske hus’ og som en sky Sa­lin­ger- ag­tig for­fat­ter i den fi ne ’ Fin­ding For­re­ster’.

Nej til Rin­gens her­re

I 1988 hav­de han langt om læn­ge få­et sin Oscar eft er at ha­ve ka­stet al sin au­to­ri­tet som sku­e­spil­ler ind i rol­len som ube­stik­ke­lig irsk be­tjent ( so much for be­ing Scot­tish!) i Al Ca­po­ne- dra­ma­et ’ De uover­vin­de­li­ge’ ( 1988).

I 2006 trak han sig ud af fi lm­ar­bej­de med hen­vis­ning til ’ de idi­o­ter der i dag la­ver fi lm i Hol­lywood’. Han hav­de bl. a. få­et til­budt rol­len som Gan­dalf i Pe­ter Ja­ck­sons fi lma­ti­se­ring af ’ Rin­ge­nes her­re’ og hav­de pu­re af­vist den med hen­vis­ning til, at han ’ ik­ke hav­de for­stå­et et kuk af ma­nuskrip­tet’.

CNN vil­le vi­de, at han til­med til sidst, for­di Pe­ter Ja­ck­son var des­pe­rat eft er at få ham med, hav­de få­et til­budt 15 pct. af fi lmens over­skud på ver­dens­mar­ke­det.

Sam­me CNN be­reg­ne­de, at det vil­le ha­ve dre­jet sig om et be­løb sva­ren­de til 2,2 mia. kr.

Den mest se­xe­de mand

MANDAG 24. AU­GUST 2015 Men Sir Tho­mas Se­an Con­ne­ry hav­de og­så på det tids­punkt prø­vet det me­ste og få­et sin Oscar, to Baft a- pri­ser ( den bri­ti­ske Oscar) og tre Gol­den Glo­bes.

Han var ble­vet ad­let af dron­ning Eliza­beth og hædret af The Ken­ne­dy Cen­ter.

Hans skot­ske hjem­land har be­tit­let ham ’ The Gre­a­test Li­ving Scot’ og ’ Scot­land’s Gre­a­test Li­ving Na­tio­nal Trea­su­re’ og i 1999, da Se­an Con­ne­ry var 69, blev han stemt ind som ’ Se­xiest Man of the Cen­tury’ – år­hund­re­dets mest se­xe­de mand – af uge­bla­det Pe­op­le’s læ­se­re.

Så kun­ne det næ­sten hel­ler ik­ke bli­ve stør­re og al­li­ge­vel: I 2010 rej­ste man i Est­lands ho­ved­stad Tal­linn en bron­ze­bu­ste af ham.

Se­an Con­ne­ry har i sit voks­ne liv væ­ret ivrig til­hæn­ger af fod­bold­klub­ben Glas­gow Ran­gers F. C. og po­li­tisk skil­tet med sit med­lem­skab af The Scot­tish Na­tio­nal Par­ty ( SNP), et skotsk cen­trum- ven­stre- par­ti, der øn­sker Skot­land løs­re­vet fra Stor­bri­tan­ni­en.

Hjer­te­pro­ble­mer

Han har ad­vo­ke­ret for par­ti­et og støt­tet det øko­no­misk ind­til 2001, da par­la­men­tet i Lon­don vedt­og en lov, der for­bød uden­land­sk støt­te til bri­ti­ske par­ti­er.

Til Scot­tish Sun­day Express har Con­ne­ry i 2008 i et in­ter­view ud­talt, at han tror, at Skot­land vil bli­ve uafh æn­gigt i hans le­ve­tid.

Han hav­de svo­ret, at han al­drig vil­le ven­de tilbage for at bo i Skot­land, før det var ble­vet selv­stæn­digt.

Det håb glip­pe­de dog med afstemningen i 2014.

Se­an Con­ne­ry var først gift i 11 år med sku­e­spil­le­rin­den Di­a­ne Ci­len­to 1962- 1973, og sam­men fi k de søn­nen Ja­son Con­ne­ry.

Si­den 1975 har han væ­ret gift med den et år æl­dre ma­rok­kansk- fran­ske bil­led­kunst­ner Mi­che­li­ne Roque­bru­ne.

Hel­breds­mæs­sigt be­gynd­te det at gå tilbage for ham, da han var i mid­ten af 70er­ne.

Først fi k han en øjeno­pe­ra­tion, og i 2006 fi k han fj er­net en svulst fra ny­rer­ne. I 2008 for­tal­te han selv, at han hav­de få­et hjer­te­pro­ble­mer .

De se­ne­ste år har Se­an Con­ne­ry haft fast bopæl i en villa i by­en Kra­ni­di på en skøn græsk halvø. Hans na­bo er Hol­lands kon­ge Wil­lem- Ale­xan­der, når den­ne hol­der fe­rie, og som han de­ler he­li­kop­ter­p­lat­form med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.